93 29 mei 1958. op de schouders van één man. Ik heb toen het gemis van een gemeenteraad maar al te zeer gevoeld. In 1945 is door mijn voorgang'er een college van vertrouwensmannen benoemd dat tot taak had hem te adviseren bij de samenstelling van een kiescollege belast met de samenstelling van een zgn. noodraad. Deze nood- raad werd in zijn vergadering van 13 november 1945 geïnstalleerd. Van dit vertrouwenscollege maakte de nestor van deze raad, de heer Reijnders, deei uit, zodat hij vandaag zijn 12%-jarig jubileum viert als lid van de raad. U begrijpt dat ik deze gelegenheid aangrijp om hem hiermede zeer hartelijk geluk te wensen. De heer Reijnders heeft mij eens gezegd, dat hij in zijn leven eigenlijk nooit een jubileum heeft kunnen vieren. Dit eerste jubileum mijnheer Reijnders dat U thans moogt vieren is een zeer bijzonder jubileum. Gij waart geroepen om de publieke zaak te dienen het- geen gij met liefde hebt gedaan ondanks dat het vervullen van deze taak veel van de persoon vergt. Gij hebt U in deze 12% jaar volkomen voor het lidmaatschap van de raad ingezet. Wel hebt gij dat niet altijd gedaan op de wijze zoals wij dat verwacht hadden want gij hebt u wel eens laten verleiden om uit politieke overwegingen dingen te zeggen die bij nadere beschouwing misschien niet zouden zijn gezegd. In ieder geval hebt u zich in de afgelopen periode gewijd aan het belang van deze gemeente. Uit naam van het gemeentebestuur wens ik U daarmede van harte geluk, u tevens dankend voor hetgeen gij voor de gemeente Heemstede hebt gedaan. Ik moge dit vergezeld doen gaan van een kleine attentie in de vorm van een kistje sigaren. (applaus) Er is echter nog een andere jubilaris in ons midden, nl. de heer van Lent. Zoals ik in de notulen van de vergadering van 13 november 1945 heb ge- lezen, is de heer van Lent toen, na hevige strijd, tot wethouder gekozen. Ik behoef in deze kring niet nader te beschrijven welk een steunpilaar hij voor ons allen is geweest en welk een grote en dankbare taak hij heeft mogen verrichten. Mijnheer van Lent, u hebt reeds langer dan 25 jaar zitting in deze raad. U bent door onze Koningin benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nas- sau. Nu komt hier thans nog bij het 12%-jarig wethouderschap. Ik ben overtuigd te spreken uit naam van alle raadsleden en uit naam van de grote aanhang die u in de gemeente hebt, wanneer ik u ten zeerste dank voor de wijze waarop u het wethouderschap hebt vervuld. Ik kan nog niet begrijpen dat indertijd uw benoeming tot wethouder zo moeilijk is ge- gaan. De toen gedane keuze is echter een zeer goede geweest. Ik spreek de hartgrondige wens uit dat u nog vele jaren uw werkkracht zult willen geven aan het besturen van onze mooie gemeente. Hartelijk gelukgewenst met dit jubileum en ook u bied ik hierbij een kistje sigaren aan. (applaus) De heer Reijnders zegt: „Ik dank de burgemeester recht hartelijk voor de welgemeende woorden van lof die hij tot mij heeft gesproken. Mijn dank gaat ook uit naar mijn mede-raadsleden. Zij toch hebben het mij mogelijk gemaakt om te kunnen doen wat ik heb gedaan maar ook hebben zij mij wel eens bewogen na te laten wat ik had willen doen. Ik geloof dat dit vandaag wel degelijk ge- zegd moet worden. Als oudste lid van de raad tot de heer van Lent sprekend, geloof ik met de burgemeester dat de indertijd gedane keuze van de heer van Lent tot wethouder, een zeer goede is geweest." (applaus) De heer van Lent zegt: ,,Ik had met de burgemeester afgesproken dat hij dit jubileum van mij zou laten rusten. Hij heeft echter deze gelegenheid aangegrepen om dit jubileum nog even te memoreren. Ik zeg de burgemeester dank voor de buitengewoon hartelijke woorden welke hij tot mij heeft gesproken. Ook breng ik de raad dank voor het applaus waarmede de gesproken woorden

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 2