29 mei 1958. 94 zijn onderschreven. Ook de nestor zeg ik dank voor de vriendelijke woorden tot mij gesproken, terwijl ik de gehele raad dank breng voor de prettige wijze waarop het mij mogelijk is gemaakt het wethouderschap gedurende 12 y2 jaar te vervullen (applaus) De heer Brink heeft de vergadering inmiddels verlaten. I VASTSTBLLING VAN DE NOTULEN DER VERGADERING VAN 24 APRIL 1958. De notulen worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. II. INGEKOMEN STUKKEN. a. goedkeuring door gedeputeerde staten bij besluit van 1 mei 1958, no. 69 van het raadsbesluit d.d. 24 april 1958, no. 57, tot het aangaan van een geldlening groot f 146.000, b. goedkeuring door gedeputeerde staten bij besluit van 7 mei 1958, no. 39, van de gemeentebegroting 1958, alsmede van de bedrijfsbegrotingen 1958, een ongenummerde, de le t/m 4e wijziging van de gemeentebe- groting, de le en 2e wijziging van de begroting van het gasbedrijf, de le en 2e wijziging van de begroting van het elektriciteitsbedrijf, en de le wijziging van de begroting van het duinwaterbedrijf, alle voor de dienst 1958; c. goedkeuring door gedeputeerde staten bij besluit van 7 mei 1958, no. 273, van de 8e wijziging van de gemeentebegroting, dienstjaar 1957 d. mededeling van gedeputeerde staten d.d. 7 mei 1958, dat het raadsbe- sluit van 24 april 1958, no. 58, tot wijziging van de verordening ziekte- kostenvoorziening gemeentepersoneel, door hen voor kennisgeving is aangenomen; e. verslag van kasopneming en controle administratie van de openbare leeszaal en bibliotheek, over het le kwartaal 1958; Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt, zonder hoofdelijke stemming, besloten de stukken genoemd onder de letters a t/m e voor kennisgeving aan te nemen, met dien verstande, dat zij zich over de opmerking van gedeputeerde staten gemaakt bij de goedkeuring van de gemeentebegroting, betreffende de inkomensgrens, tot welke kosten van onderzoek door medisch-opvoedkundige bureaux worden vergoed, nader met gedeputeerde staten zullen verstaan. f. verzoek van het R.K. Parochiaal Kerkbestuur van de H. Bavo, d.d. 8 mei 1958, om medewerking ingevolge artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920, voor het aanschaffen van schoolmeubelen en leerboeken, alsmede voor het wijzigen van de verlichting van enkele klaslokalen, ten behoeve van de Jacobaschool; Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt, zonder hoofdelijke stemming, besloten deze aanvrage in hun handen te stellen voor preadvies. g. verzoek van W. C. Grillis, d.d. 6 mei 1958, om hem een tegemoetkoming te verlenen in de vervoerskosten van zijn zoon Willem Casper, leerling van de openbare Buitenrustschool voor buitengewoon lager onderwijs. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt, zonder hoofdelijke stemming, besloten een tegemoetkoming te verlenen van f 6,per maand, ingaande 6 mei 1958. De Voorzitter zegt mededeling te moeten doen van een besluit hetwelk het college ten diepste heeft ontsteld. Men kan al het mogelijke doen, men kan wijzen op het belang dat hiermede voor de gemeente is gemoeid,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 3