29 mei 1958. 96 zaak niet in de commissievergadering is behandeld vraagt spreker nu of deze leiding ook dienstbaar gemaakt kan worden aan de watersport. In de Jachthaven is nl. nogal gebrek aan ruimte waarom indertijd de gedach- te is geopperd ook ligplaats aan boten te geven naast de sportterreinen. In dit geval zou de leiding zonder meer kosten achter de tribune kunnen worden gelegd. De Voorzitter antwoordt, dat het niet in de bedoeling van burgemeester en wethouders ligt om voor een eventuele uitbreiding van de jachthaven de van Merlenvaart achter de tribune te benutten. De heer Scheer vraagt of de opmerking van de heer Kooijmans niet zijn grond vindt in een onlangs in de krant gepubliceerd interview over de kwestie van de jachthaven met alles wat er om en aan is. Daarin wordt ook gesuggereerd dat de van Merlenvaart wel voor uittareiding van de jachthaven gebruikt kan worden. S'preker vraagt of het niet onjuist is te achten dat iemand die in de jachthaven toezicht uitoefent zich een inter- view laat afnemen en bepaalde suggesties doet. De Voorzitter heeft het bedoelde interview niet gelezen. Wat in een krant vermeld staat mag nooit aanleiding zijn om in een raadsvergadering ter sprake te brengen alsof er een nieuwe suggestie is gelanceerd. Het is niet de bedoeling van het college een eventuele uitbreiding van de jacht- haven in die richting te doen gaan. Zelfs wanneer deze waterleiding vöôr de tribune wordt gelegd dan scheelt dat in de afstand tot achter de tribune maar 10 meter. Er kan dus altijd water uit deze leiding worden betrokken. De heer Ir. Kooijmans zegt, dat nu burgemeester en wethouders geen uitbreiding van de jachthaven in de van Merlenvaart zullen toestaan, het geen zin heeft de waterleiding achter de tribune te leggen. De heer Zegwaart acht het beter dat deze leiding achter de tribune komt omdat het daar nog weiland is, terwijl het terrein voor de tribune gebitu- meerd is. Met het oog op aansluitingen en reparaties zou het aanbeveling verdienen de leiding niet onder een bitumendek te leggen. De Voorzitter zegt, dat de heer Zegwaart gelijk zou hebben als er een geheel nieuwe aanleg plaats vond, maar hier moet de oude leiding toch opgegraven worden. De heer Verspoor is van mening dat het uit de grond haien van de oude leiding geen zin heeft want die is niets waard. Z.i. kan de nieuwe leiding nog beter gelegd worden in het sportveld in de strook direct langs de af- scheiding van het speelveld, welke niet verhard is en wat veel voordeliger is. De Voorzitter zal op de gedane suggesties nog eens de aéindacht vestigen. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vast- gesteld. VI RESERVEFONDS VOOR WONINGVERBETERING VAN 146 GEMEENTEWONINGEN INDISCHE BUURT EN DE GLIP. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 62. Reservefonds voor woningverbetering van 146 gemeentewoningen Indische buurt en de Glip. De Voorzitter deelt mede, dat de financiele commissie zich hiermede kan verenigen. De heer Mr. Zeelenberg zegt, dat het hier gaat om een aantal gemeente-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 5