97 29 mei 1958. dle niet vallen onder de verplichting om een bepaald gedeelte van de huurverhoging te blokkeren. Spreker mag toch wel aannemen dat deze wonmgen wel în huur verhoogd zijn. De Voorzitter: „Daarom juist." De heer Zepvaart juicht dit voorstel van harte toe, omdat daardoor de mogehjkheid bestaat dat deze huizen straks verbeterd kunnen worden. °-eSeld°ntWerP"beSlUlt WOrdt vervol&ens zonder hoofdelijke stemming vast- VII. BENOEMING VAN ONDERWIJZERESSEN AAN DE VOORWEGSCHOOL. De voordrachten zijn opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 63' Benoeming onderwijzeressen Voorwegschool. De Voorzitter verzoekt de heren van der Linden en Dijkstra met hem het bureau van stemopneming te vormen. scWldzeiifeuo^den^temmil?ê:.blijkt dat tot onderwijzeres aan de Voorweg- rt? LLTT b®noemd: m vakature I mej. T. J. S'anders, onderwijzeres aTn e openbare lagere school te Zuidoost-Beemster en in vakature II mej. A. Koster, onderwijzeres aan de openbare lagere school te Nieuw-Vennep beiden met algemene stemmen. vennep, zornW wîf?L'Stiig L'1 voorstel van burgemeester en wethouders wordt, zonder hoofdelijke stemmmg, besloten de benoemingen te doen ingaan op een nader door hen te bepalen datum. VHI. INTREKKING VAN HET RAADSBESLUIT TOT DE BOUW VAN 101 WONINGEN TEN WESTEN VAN DE GLIPPER DREEF. BOUW VAN 54 WONINGENEEN BEDRIJFSRUIMTE EN 10 GARAGES TEN WESTEN VAN DE GLIPPER DREEF. on^r vVo°Sel m6t ontwerp"besluit ls °Pgenomen in de gedrukte stukken 64. Bouw van 54 woningen, een bedrijfsruimte en 10 garages ten westen van de Glipper Dreef. hie^e^kan'vérenlgem606' COmmissie voor openbare werl<en De heer Zegwaart zegt, zich in de vergadering van 10 januari j 1 ak- koord verklaard te hebben met het voorstel tot de bouw van 101 woningen zij het onder bepaalde reserves. Spreker zal zich dus thans niet tegen dit voorstei verzetten. Hierbij îs het natuurlijk ook wel belangrijk dat uit een overgelegde berekening van de huren blijkt, dat door de bouw vande 17- rages de huren der woningen met 0,50 kunnen worden verlaagd rlfpreker hefftvZ1Cb voorts afgevraagd of het, nu de bebouwing aan de LP f cü Ult£ebreid. &een tijd wordt dat daar ook winkels worden ge- bouwd. Spreker acht het niet onmogelijk om, zolang er nog geen volledfge geTooft8 datn'dene-paar ë^eS alS daSwinkels in gebrud< te nemen. Sprekfr gelooft dat de garages dan meer productief zullen zijn dan wanneer er aaaTdaVhntTeTcÄtald' het deZ° De beer Mr. Dr. van Bruggen zegt, bij de behandeling van de begroting dLTLrt te ,hebben over Potemkin.se huizen omdat toen nl. werd veron- dersteld dat de voorgenomen bouw van 101 woningen wel niet in die om- vang zou kunnen doorgaan. Nu blijkt dat slechts de bouw van 54 woningen

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 6