99 29 mei 1958. De heer Mr. Zeelenberg gelooft dat de heer Reijnders zich vergist. Men r*Vn s,ec °r waar spreker op doelt bouwen met een hypotheek van het bemiddelend orgaan. Bovendien krijgt men een premietoeslag. Om een voor spreker vooralsnog onverklaarbare reden komt er van dit bouwen bitter wemig en hij gelooft dat dit komt doordat de te volgen weg zo moeilijk is en voor een gewoon mens nauwelijks te vinden. Dit zijn geen huizen voor geldbeleggmg, het zijn huizen voor zelfbewoning zodat bouw- ondernemers hier geen rol spelen. Misschien kunnen burgemeester en wet- ^t,f^efgen h°e^e VOrk in de steel zit- Het leek spreker op het eerste gezicht dat van het kwantum woningen dat nu helaas niet gebouwd kan worden, er een aantal in de particuliere sfeer voor zelfbewoning een vorm van bewomng die wij in deze gemeente bij uitstek altijd hebben ge- kend zou kunnen worden gebouwd. Bij de heer Dijkstra is de vraag gerezen of de geprojecteerde garages Tf noodf.akellJk Z1J"- S'preker vraagt of de garages die aan de andere kani van de Glipper Dreef gebouwd zijn allemaal verhuurd zijn. De heer van Lent, wethouder, vindt het prettig dat de heer Zegwaart thans met de bouw van garages akkoord gaat. Ten aanzien van de bouw van wmkels merkt spreker op, dat er in het uitbreidingsplan 18 winkels zijn geprojecteerd. Omdat burgemeester en wethouders van mening waren dat dit aantal voor de woningen die daar uiteindelijk zullen komen aan de hoge kant was, hebben zij zich tot het Centraal Orgaan ter bevordering van de bouw van middenstandsbedrijfspanden in Den Haag gewend om inerover van advles te dlenen- Deze instantie heeft geadviseerd het aantal o ongeveer te halveren. Het voor winkels aangewezen bouwterrein is in optie gegeven aan een bouwer die een zestal winkelwoningen wilde bou- wen. De door hem ingediende plannen dateren al van 2 jaar geleden. Zii zijn verschülencle malen gewijzigd maar uiteindelijk deed deze bouwer de mededelmg dat hij van het plan afzag. Op het moment zijn burgemeester en wethouders met een andere bouwer in onderhandeling die er veel in- teresse voor heeft om een aantal winkels te bouwen. Spreker is het met de heer Zegwaart eens dat er in deze nieuwe wijk winkels moeten komen. De bestaande wmkels waarover de heer Verspoor sprak, zullen nooit in aeze behoefte kunnen voorzien. ,,kIet fet ldee van de heer Zegwaart om voorlopig een paar garages als dagwinkels te verhuren, zou spreker erg voorzichtig willen zijn. Als zo'n dagwmkeUje eenma,al gevestigd is, is het erg moeilijk dit er t.z.t. weer hlrth h^ri1terwijl spreker het zeer op prijs zou stellen indien in deze buurt behoorlijke winkels zouden komen. Een dagwinkeltje in een garage blijft natuurlijk altijd zeer provisorisch. m^,3alLtde h6tr Jan Hrug^en ziJ'n burgemcester en wethouders van menmg, dat een half ei beter îs dan een lege dop. De resterende 47 wo- mngen zullen t.z.t. toch wel gebouwd kunnen worden. De kans bestaat dat hiervoor over een half jaar toestemming zal kunnen worden verkregen In amtwcord op de vraag van de heer Dijkstra deelt spreker mede dat van de 21 garages die a.an de oostzijde van de Glipper Dreef zijn gebôuwd ei nog 3 onverhuurd zijn. AIs men 's avonds door die wijk rijdt staan er zeker 20 auto s In de zomermaanden is dat niet zo buitengewoon bezwaar- lijk, maar spreker twijfelt er niet aan dat de vraag naar garages in de wmter veei groter zal worden. Met de reeds gebouwde 48 woningen aan de sTnnif1J ienvVaf ne Zal het aantal wen'ngen aan die^zflde aam stonds 102 bedragen. Er zal dus een grote vraag naar garages komen verhuurd zullen wordem 18 thanS gCpr°jeCteerde ^ara^es niet De heer Zeelenberg heeft er over gesproken om de resterende 47 wonin- gen m de particuliere sector te bouwen. Deze woningen zijn echter als wonmgwetwonmgen geprojecteerd. Het is de bedoeling dat zij ook ais zo-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 8