29 mei 1958. 100 danig worden gebouwd. Daamaast blijft nog bouwterrein over langs de Glipper Dreef waarop premie-woningen zijn geprojecteerd. De heer Zeelenberg: „Het gaat me juist om die 47 woningen die we nu niet krijgen". De heer van Lent, wethouder, zou deze woningen graag als woningwet- woningen bouwen omdat ze aanmerkelijk goedkoper zijn dan premie-wo- ningen. De mogelijkheid bestaat om de langs de Glipper Dreef geprojec- teerde woningen als premie-woningen te bouwen. Bij een vorige gelegen- heid is deze zaak al eens doorgesproken waarbij uit een circulaire van de minister de conclusie werd getrokken dat de gemeente zelf geen premie- woningen mocht bouwen. Hierover is aan de minister geschreven waarbij er op gewezen is dat deze gemeente een toewijzing uit de spaarbrieflening had gekregen van 2 miljoen terwijl zij dit geld niet mocht gebruiken voor premie-bouw. Ook de heer van Bmggen heeft hierover in de Eerste Kamer vragen gesteld. Uit het daarop ontvangen antwoord bleek dat er wellicht toch nog een mogelijkheid bestaat. Spreker loopt misschien op de zaken vooruit, maar hij kan wel mededelen dat de kans vrij groot is, dat burge- meester en wethouders op korte termijn spreker hoopt zelfs in de vol- gende vergadering een voorstel kunnen doen om deze huizen alsnog te bouwen. De heer Zeelenberg heeft gevraagd of het niet mogelijk is dat deze wo- ningen door particuliere bouwers worden gebouwd. De animo hiervoor is echter vrij gering. Particuliere bouwers vragen bovendien om een bepaald aantai huizen aan gegadigden van buiten de gemeente te mogen verkopen. De gemeente heeft dan over de bewoning van een bepaaid aantal huizen geen zeggenschap. Burgemeester en wethouders zijn dus van mening dat de gemeente beter zelf deze woningen kan bouwen. Mocht er echter een belegger zijn die deze huizen van de gemeente wil overnemen dan is daar geen bezwaar tegen. Maar dan moet er b.v. niet 1 woning uit een blok verkocht worden doch in het geheel of per blok. Om het Bouwfonds voor Nederlandse gemeenten hierbij in te schakelen lijkt spreker niet gewenst. Hij gelooft niet dat hier iets mee bereikt zou kunnen worden. De heer Scheer vraagt op welk punt het subsidiebeleid van de regering nu gewijzigd is. De heer van Lent, wethouder, zet uiteen, dat elke provincie een bepaald aantal woningen te verdelen krijgt. Zo heeft Noordholland zonder Amster- dam, 3500 woningen te verdelen gekregen. Aanvankelijk heeft Heemstede 50 woningen toegewezen gekregen, hetgeen is verhoogd tot 54 omdat het hierdoor mogelijk was een blok woningen te bouwen. Het plan van 101 woningen blijft echter bestaan. Zo gauw met woningwetbouw kan worden doorgegaan, zuilen de resterende woningen op deze plaats gebouwd wor- den. Vroeger stelde de regering voor de gemeenten een bouwvolume be- schikbaar. Thans financiert het Rijk de woningwetbouw. De heer Mr. Zeelenberg heeft met genoegen gehoord dat er toch nog een, zij het wat ver verwijderde, kans bestaat dat er meer huizen dan deze 54 worden gebouwd. Verder heeft de wethouder gezegd, dat hij de wonin- gen liever in handen van de gemeente ziet dan dat ze aan beleggers ver- kocht worden. De wethouder moet spreker ten goede houden, maar hij motiveert dit standpunt eigenlijk niet. Hij zal dit nu daar laten en een en ander voor kennisgeving aannemen. Waar het bij spreker echter om ging en waar de wethouder niet op in- gegaan is, was de aandacht te vragen voor de mogelijkheid dat particulie- ren voor zelfbewoning huizen bouwen, daarbij gebruik makende van de premieregeling met toeslagmogelijkheid, misschien van hypotheek van het Bouwfonds wanneer men zelf niet voldoende geld heeft, en daarbij gebruik

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 9