26 juni 1958. 126 Van deskundige zijde is men vrijwel algemeen overtuigd van de grote waarde van de schoolmelkvoorziening. De enige afwijkende mening die spreekster gevonden heeft is van Dr. Kaayk. Deze geeft echter een vol- komen theoretische stelling over de minimale eiwitbehoefte die kinderen zouden hebben. Zijn conclusie wordt fel bestreden in het tijdschrift Sociale Geneeskunde waarin hem wordt gevraagd met de resultaten van praktische onderzoekingen te komen. De verschillende geschriften die spreekster heeft bestudeerd zijn o.a. van de Voedingsraad door J. H. de Haas die zegt: „ook bij ruime melkconsumptie hoger dan in ons land, is het onjuist de mening te hebben dat melk de eetlust wegneemt. Meer kennis omtrent de samen- stelling van de melk tegen de achtergrond van de voedingsleer zou ge- wenst zijn. De Voedingsraad is van oordeel, dat in het raam van de orde- ning of behoud van een goede dagelijkse voeding van de nederlandse jeugd van de kleuterleeftijd af tot in de schoolkinderjaren de verstrekking van melk op school een belangrijke factor is, die onder de huidige omstandig- heden niet kan worden gemist." Het Centraal S'choolmelkcomité heeft hier- over uitvoerige rapporten in haar boek verwerkt. Spreekster wil ook wijzen op de zeer positieve uitspraak i.z. het nut van de verstrekking van melk op school door Paus Pius XII. Ook oud-minister Beel heeft dit gedaan. Voorts wijst zij op de geschriften van Drs. J. J. A. Chorbot, Prof. Dr. Dols, Dr. Den Hartog, Prof. Jansen, Prof. Mulder, Ir. Veening, Ir. M. de Vos, Dr. E. van de Wiel in het rapport van het college voor voedingsaangelegenheden en van Prof. Muntendam, Dr. J. C. Streng, hoofd van de afdeling kinder- bescherming te 's-Gravenhage, Dr. S. Spyer, directeur van de gemeentelijke geneeskundige- en gezondsheidsdienst te Rotterdam en de vroegere school- arts Zeyerveld in „Katholieke Gezondheidszorg". Spreekster is van mening dat het beslist niet juist zou zijn om over dit onderwerp in deze vergade- ring een beslissing te nemen. Beter is het om nog even uitstel te verlenen opdat een ieder van deze literatuur kennis kan nemen. Ook onze schoolarts Dr. Boskamp is een zeer groot voorstandster van de verstrekking van melk op school. Zij kent de Heemsteedse schooljeugd en haar omstandigheden. Als leek moet men aan dergelijke meningen niet voorbijgaan. Burgemeester en wethouders schrijven voorts dat de waardering voor de schoolmelk van de ouders in het algemeen niet bijzonder groot is. Spreekster wil er dan aan herinneren dat er van de oudercommissie van alle openbare scholen een verzoek is gedaan om wêl met de melkverstrekking verder te gaan. Tot haar grote schrik heeft spreekster gelezen, dat burgemeester en wethouders van mening zijn, dat, wanneer de melk niet meer aan de lagere scholen wordt verstrekt zij voor de kleuterscholen te duur zou komen, zodat ook daar dan de melkverstrekking moet worden beëindigd. Is dat nu een stand- punt dat wij in Heemstede kunnen innemen? Denken wij zo licht over de volksgezondheid en de gezondheid van de komende jeugd Spreekster verzoekt burgemeester en wethouders het volgende voorstel over te nemen: ,,Ondergetekenden stellen voor punt 16 van de agenda af te voeren, ten einde ouders, leerkrachten en gemeenteraadsleden de gele- genheid te geven zich nog eens emstig te beraden over dit zo belangrijke onderdeel van de volksgezondheid, waarbij de gehele schooljeugd van Heem- stede betrokken is." H. v. d. Meulen-Houwer, W. J. Reijnders, A. Verspoor, P. Zegwaart, N. J. v. d. Linden, A. C. Hopstaken, K. J. Dijkstra De heer Zegvvaart heeft met grote belangstelling naar het uitvoerige be- toog van mevr. van der Meulen geluisterd. Hij is van oordeel dat zij er een goed werk aan gedaan heeft om al de rapporten die over deze materie verschenen zijn nog eens aan te halen. Toen spreker het voorstel van burgemeester en wethouders las bekroop hem een gevoel van grote teleurstelling. Burgemeester en wethouders zeg- gen daarin dat er onder de deskundigen geen eenstemmigheid bestaat om- trent het nut van de melkverstrekking op school. Er zullen er zijn, aldus

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 17