nm OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag, 26 juni 1958, des nam. om 2.45 uur. 26 juni 1958. HO Voorzitter: de heer Mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de dames H. v. d. Meulen-Houwer en J van Nispen-van Wely en de heren O. A. Brink, Mr. Dr. J. van Bruggen K. J. Dijkstra, A. C. Hopstaken, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Dinden W J. Reijnders, M. D. Scheer, Th. J. H. Verhoeven, A. J. J. Verspoor Drs. M. Weijers, Mr. J. H. G. Zeelenberg, P. Zegwaart en de wethouders A. J van Houten, E. J. van Lent en Mr. O. H. van Wijk. Secretarisde heer T. M. Schelling. Afwezig met kennisgeving de heer W. J. H. van Hees. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Ir. Kooijmans wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Onderzoek geloofsbrieven nieuw gekozen leden van de gemeenteraad. 2. Vaststelling van de notulen der vergadering van 29 mei 1958 3. Ingekomen stukken. 4. Aanvrage beschikbaarstelling van gelden ingevolge artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 voor het aanschaffen van leerboeken en meubilair voor de Gerrit Barger ulo-school (68). 5. Voorschot vergoeding bedoeld in artikel 73 der Kleuteronderwijswet (69). 6. Tegemoetkoming in verplaatsingskosten aan ieidsters van openbare en bijzondere kleuterscholen (70). 7. Aanvrage beschikbaarstelling van gelden ingevolge artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 voor het aanschaffen van meubilair en leer- boeken en voor de verandering van de verlichting der Jacobaschool 8. Benoeming van een hoofd van de Dreefschool (72). 9. Aanvrage beschikbaarstelling van gelden ingevolge artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 voor het aanschaffen van leerboeken en meubilair voor de St. Antonius ulo-school (73). Beschikbaarstelling krediet voor de aanschaffing van leerboeken en meubilair voor de Bronsteeschool (74). Voorlopige vaststelling van de uitgaven voor het openbaar lager onderwijs over 1957, in verband met de 5-jaarlijkse afrekening (75). 12. Invoering van werkclassificatie en prestatiebeloning voor de werk- lieden en toekenning van 3% overgangstoeslag (76). Wijziging van de jaarwedderegeiing voor de ambtenaren (77). 14. 19e Wijziging van het Ambtenarenreglement (78). 15. Wijziging van het ambtenaren- en werkliedenreglement in verband met ontslag van de huwende ambtenares en de aanstelling van se- huwde vrouwen (79). 16. Schoolmelkvoorziening (80). 17. Verlenging van de termijn van ontruiming van de onbewoonbaar verkiaarde woning Kerklaan 2 (81). 18. Opheffing van de onbewoonbaarverklaring van de woning Leidsevaart- weg 23 (82). 10 11.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 1