129 26 juni 1958. wel zijn oorzaak in het feit dat de smaak van de melk niet altijd even goed is. Hierop zou strenge controle nodig zijn. Het is inderdaad een taak van de ouders om te zorgen dat het kind voldoende melk drinkt, maar spreek- ster kan zich moeilijk voorstellen dat alle moeders in de schoolpauze met een flesje melk naar de school zullen gaan. Spreekster heeft begrip voor het bezwaar van het onderwijzend personeel tegen de verstrekking van melk op school omdat het daardoor extra wordt belast. In elke betrekking verricht men echter de werkzaamheden die verricht moeten worden of wenselijk zijn. Spreekster gelooft dat, wanneer het onderwijzend personeei kennis neemt van alles wat hierover is geschreven, het zich gaame de op- offering zal getroosten om mede te werken aan de schoolmelkverstrekking. Zij blijft van mening dat schoolmelk zeer belangrijk is voor het bevorderen van de volksgezondheid. In de grafieken is te zien welk een beduidend ver- schil er bestaat tussen kinderen die wel schoolmelk drinken en kinderen die dat niet doen. Het heeft een grote invloed ten goede op de groei op de vroiijkheid, kortom op het gehele welzijn van het kind. De Voorzitter antwoordt, dat de heer van Bruggen zeer juist heeft ge- zegd dat de melkverstrekking van nature niet tot de taak van de school behoort. Toen met de schoolmelkverstrekking werd begonnen waren er bijzonder moeilijke omstandigheden zowel op sociaal als op politiek gebied. Smdsdien zijn de omstandigheden totaal veranderd. Het geven van een oor- deel over het voorstel van het college om na de vakantie met de school- melkverstrekking op te houden, is een afweging van belangen. Het college kan het gesprokene door mevr. van der Meulen over de waarde van meik voor de voeding van het kind volledig onderschrijven. Verschillende dokto- ren hebben naar voren gebracht dat het gebruik van melk voor een kind zeer gezond is. Maar daar gaat het niet over. Wanneer ouders van mening zijn dat het drinken van melk voor hun kinderen zo belangrijk is en daar- °m schoolmelkverstrekking voorstaan, daar lijkt het burgemeester en wet- houders toch allereerst de taak van de ouders om die kinderen thuis melk te laten drinken. Burgemeester en wethouders kunnen niet aannemen dat door het drinken van 4 x 14 liter melk per week de gezondheid van het kind zo geweldig zou toenemen. Aan de grafieken waarover mevr. van der Meu- len heeft gesproken hecht spreker niet veel waarde. Hij begrijpt niet hoe gecontroleerd kan worden of het kind naast de schoolmelk ook thuis nog melk drinkt. Onder hen die over de schoolmelkverstrekking geschreven hebben bestaat geen eenstemmigheid. Mevr. van der Meulen heeft ver- schillende namen genoemd van voorstanders, maar evenzeer zijn er vele an- deren die tegenstanders zijn althans niet in die mate de waarde van school- melk onderschrijven zoals die door het Centraal Schoolmelkcomité naar voren wordt gebracht. Het punt waar het om gaat is, dat op de scholen de verstrekking van melk een storend element vormt. Spreker had eigenlijk van iemand die zich in de raad zo graag onderwijsspecialiste noemt, niet verwacht, dat aan dat argument zo weinig aandacht wordt besteed! Het hoofdencontact toch, waarin alle hoofden van de bijzondere- en openbare scholen van deze gemeente zijn verenigd, heeft unaniem aan burgemeester en wethouders verzocht om met de schoolmelkverstrekking op te houden omdat dit het onderwijs dermate stoort dat het niet meer te aanvaarden is. Gezien het feit dat de verzorging van de kinderen primair een taak is van de ouders, dat onder de huidige economische en sociale verhoudingen ver- strekking van schoolmelk niet meer noodzakelijk is omdat ondervoeding praktisch niet meer behoeft voor te komen, of de ouders moeten liever een televisietoestel kopen dan dat zij hun kinderen melk verstrekken maar vooral omdat de schoolmelkverstrekking storend werkt op de gang van het onderwijs, achten burgemeester en wethouders het niet meer nood- zakelijk om de last van de schoolmelkverstrekking op de schouders van de hoofden der scholen te leggen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 20