131 26 juni 1958. Voöi het voorstel stemden: mevr. van der Meulen en de heren Reijnders, Verspoor, Hopstaken, Zegwaart, van der Linden en Dijkstra. Het voorstel van burg'emeester en wethouders wordt daarna met 117 stemmen aangenomen. Tegen het voorstel stemden: mevr. van der Meulen en de heren Reijnders Verspoor, Hopstaken, Zegwaart, van der Linden en Dijkstra. XVII. VERLENGING V.AN DE TERMIJN VAN ONTRUIMING VAN DE ONBEWOONBAAR VERKLAARDE WONING KERKLAAN 2. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. Verlenging termijn van ontruiming onbewoonbaar verklaarde woning. De Voorzltter deelt mede, dat de commissie voor openbare werken zich hiermede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XVIII. OPHEFFING VAN DE ONBEWOONBAARVERKLARING VAN DE WONING LEIDSEVAARTWEG 23. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 82. Opheffing onbewoonbaarverklaring perceel Leidsevaartweg 23. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor openbare werken zich hiermede kan verenigen. De ,?leer yersP"or juicht het natuurlijk toe dat een onbewoonbaar ver- klaarde woning weer bewoonbaar is gemaakt. Deze woning wordt echter bewoond door iemand die geen vestigingsvergunning heeft zij het dat hij van plan is straks weer weg te gaan. Een gedeelte van dit huis is in ge- bruik voor kantoor en werkplaats terwijl het erf als opslagplaats dient. Spreker gelooft dat dit niet juist is. Hij meent dat deze woning staat op terrem dat volgens het uitbreidingsplan is bestemd voor agrarische doel- einden en dat de woning daar ook voor moet dienen. Spreker zou graag bDegevc)611^ ^eze wonin& alsnog aan de werkelijke woningvoorraad wordt De heer van Lent, wethouder, antwoordt dat het uitbreidingsplan aan- geeft dat dit terrein is bestemd voor agrarische doeleinden of klein-indus- trie. Hiermede is de bestemming van het huis niet in strijd. De Voorzitter is van mening dat, doordat hier een volkomen onbewoon- bare wonmg weer bewoonbaar is gemaakt, een vergelijking kan worden gemaakt met nieuwbouw. In nieuwbouw laten burgemeester en wethouders de vestiging vrij. De heer Verspoor is van mening dat een bewoonbaar gemaakte woning aan een Heemsteeds gezin ten goede moet komen. De Voorzitter zal dit geval voorleggen aan de woonruimte-commissie. gesteld°n^Wer^>"'3eS'U1'* WOr^ verv°lgens zonder hoofdelijke stemming vast- XIX. WIJZIGING VAN HET RAADSBESLUIT TOT STICHTING VAN EEN VERGADERZAAL IN HET RECHTERBOUWHUIS VAN HET „OUDE SLOT". Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 22