26 juni 1958. 132 83. Wijziging van het raadsbesluit tot stichting vergaderzaal in het rechterbouwhuis van het ,,Oude Slot". De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor de financiën zich hier- mede kan verenigen. De heer Verspoor neemt aan dat de vergaderzaal aan de B.B. wordt verhuurd en dat de huur door de Kring Haarlemmermeer wordt betaald. De Voorzitter antwoordt dat de gemeente de vergaderzaal voor diverse doeleinden kan verhuren. Er zal nu een huurovereenkomst met de Kring Haarlemmermeer van de B.B. worden gesloten. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vast- gesteld. Mevr. van Nispen en de heer Zeelenberg verlaten de vergadering. XX. VERKOOP VAN GROND VAN HET TERREINCOMPLEX „MEER EN BERG". Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 84. Verkoop grond van het terreinencomplex „Meer en Berg" De Voorzitter deelt mede dat de commissie voor het grondbedrijf be- houdens één lid, zich hiermede kan verenigen. De heer Reijnders merkt op, dat er in het complex de Glip speelruimte voor kinderen is geprojecteerd tussen twee groepen garages. Dit lijkt spre- ker geen gelukkig gekozen plaats omdat als kinderen daar t.z.t. gaan spe- len zij onder de olievlekken zullen raken. Dit terrein zal dan ook in de toekomst wel gedegradeerd worden tot een rommelhoek. Spreker heeft van de directeur van openbare werken vernomen dat, wanneer de strook grond langs de vaart niet zou worden verkocht hier een plantsoen zou zijn aangelegd. Dit is nu onmogelijk. Voorts is spreker gebleken dat, om de toegang naar het nieuwe te stich- ten huis mogelijk te maken, de geprojecteerde school meer naar de Ring- vaart moet worden verschoven en ook de daar geprojecteerde huizen enigszins moeten worden verplaatst. Spreker vraagt of dit wel mogelijk is zonder dat het uitbreidingsplan wordt gewijzigd. De prijs die voor deze grond bedongen is, is de normale prijs voor woningbouw. Daarbij mag echter niet vergeten worden dat de gemeente een verharde weg naar de te stichten woning moet aanleggen en dat ook lange leidingen voor elektra, gas en water moeten worden gelegd. Dit alles zal een beduidend bedrag vorderen. Daarom is spreker tegen de verkoop van deze grond. Hij had liever gezien dat op dit terrein geen woning was geprojecteerd waardoor een behoorlijk speelterrein voor de jeugd behouden zou zijn gebleven. De heer Verspoor heeft het gefrappeerd dat een voorstel tot verkoop van grond wordt gedaan terwijl de voor de bebouwing van die grond nodige wijziging van het uitbreidingsplan nog niet aan de raad is voor- gelegd. Persoonlijk vindt spreker dat niet zo erg omdat de daar te stichten woning werkelijk een verfraaiing zal betekenen. Spreker had ook liever gezien dat het terrein om de geprojecteerde school voor recreatieruimte bestemd zou zijn gebleven. Spreker kan zich echter voorstellen dat bur- gemeester en wethouders met dit voorstel zijn gekomen omdat daardoor 15.000,ten goede komt aan de gemeente. Zoals de heer Reijnders al heeft opgemerkt zal de gemeente ongeveer 120 m2 meer verhard pad naar de te stichten woning moeten aanieggen. Spreker vraagt of de dienstleidingen voor gas, water en elektra tot het

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 23