133 26 juni 1958. terrein van de koper zullen worden gelegd. In dat geval zou spreker het billijk vinden dat die kosten ten laste van de koper komen. Volgens het oorspronkelijke uitbreidingsplan zouden daar worden ge- sticht een blok van 3 woningen, een blok van 2 woningen en een blok van 4 woningen. Om te voorkomen dat de geprojecteerde school 11 meter naar de Ringvaart moet opschuiven, zou spreker willen voorstellen nu een blok van 2 en een blok van 4 woningen te projecteren. Spreker weet ai vooruit dat de wethouder van openbare werken daar wel bezwaar tegen zal hebben omdat er dan een woning moet worden geofferd. Naar sprekers mening moet er echter naar gestreefd worden om het recreatieterrein nog zo groot mogelijk te houden. Het gezellig slingerende wegje langs de vaart van Höcker raken we nu kwijt en het we8'j6 dat er nu zal komen is eigenlijk een stijve bedoening hoe aardig het ook nog gemaakt kan worden door het aanbrengen van een beplanting. De heer Scheer zou het juister gevonden hebben indien dit voorstel in de commissie voor openbare werken zou zijn behandeld, omdat hierbij een wijziging van het uitbreidingsplan is betrokken, alsmede wegenaanleg. rioiering, gas-, water- en elektriciteitsleidingen. De heer Van Houten, wethouder, zegt naar aanleiding van het bezwaar van de heer Reijnders tegen deze grondverkoop, dat wij de heer Stevens, hoewel woonachtig buiten Heemstede, toch moeten zien als iemand die zich in de loop der jaren een belangrijke plaats in onze gemeente heeft ver- worven. Hij verdient niet aiieen waardering als bouwheer van grote com- plexen woningen, maar ook als voorzitter van de Welstandscommissie dient hij het college geregeld van advies. Het is daarom zeker niet be- vreemdend, dat ten opzichte van hem wat betreft deze grondverkoop een enigszins welwillende houding aangenomen wordt. Naar sprekers mening zal het zeker een aanwinst zijn, dat daar een huis gebouwd wordt van een ietwat grotere allure als afsluiting van het com- plex woningen, dat door de heer Stevens is ontworpen. De heer Van Lent, wethouder, zegt, dat burgemeester en wethouders bij het doen van hun voorstel minder afgegaan zijn op de persoon van de koper dan wel dat zij de bouw van een woning op dit verloren hoekje terrein als een prachtige afsluiting zagen van deze wijk. Dat dit terrein ais speelhoekje voor de jeugd verloren gaat acht spreker niet van zo'n overwegend bezwaar, omdat er in deze wijk nog wel andere speelruimten over blijven die aan de daaraan bestaande behoefte zullen voldoen. Ten aanzien van de vraag van de heer Verspoor om het aantai gepro- jecteerde woningen van 7 terug te brengen tot 6, merkt spreker op, dat deze woningen zijn geprojecteerd op het terrein dat aan de bouwer Ba'kker îs verkocht. Het is natuurlijk uitermate moeilijk om nu te gaan zeggen dat er maar 6 woningen op gebouwd mogen worden. Het voorste gedeelte van het wegje, oorspronkelijk 3 m breed, zal nu 6 m worden. Daarom moet het blok van 3 woningen enigszins naar de oostkant worden ver- schoven. Het terrein dat voor scholenbouw is gereserveerd is nog ruim voi- doende. Dit behoeft geen bezwaar te vormen. Dat de opmerking is gemaakt dat van een wijziging van het uitbrei- dingsplan niets bekend is, bevreemdt spreker. Deze wijziging is nl in de commissie van openbare werken behandeld en goedgekeurd. Dit is in de vergadering van 27 mei geweest. Spreker gelooft dat de heer Scheer toen niet aanwezig was. De wijziging van het uitbreidingsplan ligt op het ogen- blik ter visie. Het zai in de volgende vergadering van de raad ter vast- stellmg worden aangeboden. Spreker deelt mede, dat de kosten van het aanleggen van een bredere weg ongeveer f 1000,zullen bedragen. De heer Mr. Van Wijk, wethouder, zegt dat de bedrijven geen onren- dabele gebieden kennen. Als de raad deze grond verkoopt voor de bouw

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 24