26 juni 1958. 134 van een huis dan komen de bedrijven met hun leidingen tot aan dit huis. Er liggen wel meer huizen op afgelegen terrein. Spreker ziet dan ook geen aanleiding om voor dit geval afwijkende bepalingen te maken omdat dit zou leiden tot allerlei precedenten. De kosten van de aanleg van deze dienstleidingen moeten in de grondprijs verdisconteerd zitten. De heer Beijnders komt tot de conclusie dat in dit geval een grondprijs van f 15,per m2, een prijs die overal wordt berekend, toch wel zeer laag is. Buiten de kosten van wegverharding ad f 1000,zal de aanleg van de dienstleidingen zeker f 2000,f 3000,kosten. Spreker gelooft dat de gemeente hier een beetje genomen wordt. De heer Verhoeven zegt, dat bij voorgaande gelegenheden herhaaldelijk is betoogd dat niet voor ieder bouwterrein in een complex een aparte prijs moet worden vastgesteld, maar dat de kosten van het bouwrijp maken van het terrein over het gehele complex moeten worden omgeslagen. Dit is hier ook weer het geval. Spreker ziet niet in waarom voor een terrein dat een beetje afgelegen is een aparte prijs moet worden berekend. De gemeente heeft ook terreinen waaraan nagenoeg niets ten koste behoeft te worden gelegd voor wegenaanleg respectievelijk aanleg van leidingen. De heer Verspoor kan het niet anders dan jammer vinden dat het re- creatieterrein zo wordt ingekort. Spreker kan zich niet herinneren dat deze wijziging van het uitbreidingsplan in de commissie van openbare werken is behandeld. Hij heeft echter geen reden om aan de juistheid van de mededelingen van de heer van Lent te twijfelen. Ondanks het feit dat mevr. Van der Meulen zeer graag royaal tegen- over de heer Stevens wil zijn die in deze gemeente zo mooi gebouwd heeft, meent zij toch dat de belangen van de bewoners van deze nieuwe wijk daar tegenover gesteld dienen te worden. Zij vindt het jammer dat dit mooie hoekje met een zitje aan het water niet voor recreatieruimte wordt bestemd, temeer waar die ruimte in deze wijk niet groot is. Op die grond wil zij geacht worden te hebben tegengestemd. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Mevr. van der Meulen en de heer Reijnders verzoeken aantekening dat zij geacht willen worden te hebben tegengestemd. XXI. VOORBEREIDING VAN EEN HERZIENING VAN DAT DEEL VAN HET UITBREIDINGSPLAN, DAT IS BEGREPEN IN HERZIE- NING L BETREFFENDE DE TERREINEN GELEGEN WESTELIJK VAN DE HERENWEG, NOORDELIJK VAN IPENRODE, ZUIDELIJK VAN DE NOORDGRENS VAN DE BUITENPLAATS BERKENRODE TOT DE LEIDSEVAART EN WESTELIJK VAN DE LEIDSEVAART TUSSEN DE GRENS DER GEMEENTE HAARLEM EN DE IN WES- TELIJKE RICHTING VERLENGDE NOORDGRENS VAN IPENRODE. Het ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 85. Herziening uitbreidingsplan. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor openbare werken zich hiermede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XXII. AANKOOP VAN GROND IN DE RIVIERENBUURT. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 86. Aankoop grond Rivierenbuurt. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 25