Hefir be^ Ti i rf even spreken over de geprojecteerde etagebouw ofert kend dat er een categorie inwoners is die etagebouw appre- reparatie- en doorsmeerkuil in de garage van de hie™eVd0e0raneverden<5gemede' C°mmissie voor °Penbare werhen ^ch 135 26 juni 1958. XXIII. BOUW VAN 30 MAANDHUURWONINGEN TEN WESTEN VAN DE GLIPPER DREEF. ontkfr volgiio.01 ontwerP"besluit is opgenomen in de gedrukte stukken 87. Bouw van 30 maandhuurwoningen ten westen van de Glipper Dreef. De Voorzitter deelt mede, dat de commissies voor volkshuisvestina- en voor openbare werken zich hiermede kunnen verenigen. Hot verheugt he heer Ir- Kooijmans natuurlijk dat alsnog toestemming de wTn °m ^6Ze Premiewoningeu te bouwen. Omdat spreker niet in ffftste vergadering van de commissie voor openbare werken aanwezig ,/remieWOnln?en worden toch speciaal gebouwd voor hen die de bepaalde wens hebben om in een eengezinswoning te Ieven Spreker meent burgemeester en wethouders in overweging te moeten geven °m met deze wens rekening te houden. Ook meent spreker "atdeetfgef womngen met bepaald passen in het gehele bouwplan van de Glip. genVmaJTe^' wethouder: dat in dit complex van 300 wonin- bekeke^ da t jL S'TZ'3n Scprojccteerd. Het is planologisch zo achtte Dh i«Tn w e£aa^ punten ook een hoSere bouw wenselijk achtte. Dit îs m het uitbreidingsplan vastgelegd. Vooral aflopende ge- zmnen stellen er pnjs op een dergelijke woning te betrekken Het is nog met zover dat er vergunnmg is verleend voor de bouw van deze 30 premiif wonmgen, maar er bestaat een grote kans dat zij door de mînister zal worden verleend. Burgemeester en wethouders hopen op korte termiin tot de aanbesteding te kunnen overgaan. gesteîd°ntWerP"beSlUit W°rdt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vast- XXIV. KREDIETAANVRAGE VOOR HET MAKEN VAN EFN REINIGIN GSDIEN ST. ontovdgno.61 0ntWCrp"bCSlUit is opgenomen in de gedrukte stukken 88. Reparatie- en doorsmeerkuil in de garage van de Reinigingsdienst. De heer Brink îs dit voorstel niet helemaal duidelijk. Eerst wordt daarin feSpr°ken over de aanschaffing van een hefbrug en daarna wordt er ge- egd dat de roltrommelauto's met op een hefbrug behandeld kunnen wor- gesmeerd lndlernadft Tee^ f'6 Wagens dan voorheen werden door- gesmeerd. Indien dit m een particuliere garage is gebeurd vraagt SDreker aannemende dat het daar toch altijd wel goed gebeurd zal of het tTchJook 18 dlt We,rk ln elgen beheer te gaan verrichten omdat d'aarvoor bedrag van /9000 aanfetrokken zal moeten worden. Spreker vindt een Dearag van f 9000,— voor een reparatiekuil toch wel heel erg hoog. De heer Van Lent, wethouder, antwoordt, dat er een doorsmeerkuil aan wezig is ln de werkplaats van de reinigingsdienst. Daar zTn tot nu T of rMtr0I?melWagenS' vrachtwagens e d- behandeld. Die kuil is echter onyoldoende ingencht. Zo ontbreekt daarin een afzuiginrichtlng voof grftige gassen die daarin ook niet kan worden aangebracht Er moest een 0pl0SSlng worden gezocht. Aanvankelijk lag het in de bedoeling

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 26