137 26 juni 1958. In die tussentijd kunnen er dus nog veel meer kinderen in het water ge- raken. Spreker juicht dan ook de plaatsing van een hek toe. Hij is van oordeel dat een hek niet direct een sieraad zal zijn, maar in het talud staat allerlei heestergewas dat binnenkort het gezicht op het hek wel een beetje zal wegnemen. Als er niet spoedig maatregelen genomen worden kan het bestuur van de woningstichting niet optreden tegen mensen die daar zelf hekken zetten die veel ontsierender zijn dan het hek dat open- bare werken zal zetten. De heer Van Lent, wethouder, antwoordt, dat burgemeester en wet- houders dit voorstel doen omdat gebleken is dat hier afdoende maatregelen getroffen moeten worden. De toestand is hier heel anders dan bijv aan de Zandvaartkade. Deze tussenstraatjes staan haaks op de sloot. Kinderen die met een autoped spelen kunnen op een bepaald moment niet bijtijds afremmen en rijden dan zo de sloot in. In zeer korte tijd hebben reeds 4 kmderen in het water gelegen, waarvan het laatste kind met veel moeite m het leven is gehouden kunnen worden. Oorspronkelijk waren burge- meester en wethouders van mening dat hier met een laag hek zou kunnen worden volstaan, maar later zijn zij tot de overtuiging gekomen dat het beter is een radicale oplossing toe te passen omdat op hen de verant- woording voor deze gevaarlijke toestand rust. Het idee van het planten van een ligustrumhaag is door de heer Zegwaart reeds weerlegd Boven- dien zullen kinderen op de draad gaan zitten schommelen met het gevolg dat het middel nog erger is dan de kwaal. De heer Van der Linden geeft in overweging om het hek vlak langs de sloot te zetten. Als het struikgewas is opgegroeid is er van het hek niets meer te zien. Plaatst men het aan de voorkant van het talud dan zal het altijd min of meer een steen des aanstoots blijven. De heer Van Lent, wethouder, antwoordt, dat, als het hek aan de straat wordt geplaatst de moeders kunnen zien waar hun kinderen zijn. Spreker zal de juiste plaats nog nader bekijken. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vast- gcSiclu, XXVI. WIJZIGING GEMEENTE-BEGROTING EN BEDRIJFS- BEGROTINGEN. Besluit model D no. 10, tot wijziging van de gemeente-begroting 1957 VOOr de &ewone dienst in inkomsten een vermeerdering van f 712 143,54 en een vermindering van f 152.465,85 en in uitgaven een ver- meerdermg van f 771.924,49 en een vermindering van f 212.246,80 en voor de kapitaaldienst in inkomsten een vermeerdering van f 7 490* 20 en rno^ofnVen 6611 vermeerderin& van 32.490,20 en een vermindering van j zo.UUU, Besluit model D no. 11, tot wijziging van de gemeente-begroting 1957 ^anfevende voor de gewone dienst in inkomsten een vermeerdering van f 261,026,en in uitgaven een vermeerdering van f 265 522en een vermindering van f 4.496,—. Besluit model D, no. 12, tot wijziging van de gemeente-begroting 1957 f!anfevendc voor de gewone dienst in inkomsten een vermeerdering van t 19.976,77 en een vermindering van f 1.515,93 en in uitgaven een ver- meerdering van f 38.437,61 en een vermindering van f 19.976,77 en voor de kapitaaldienst in inkomsten een vermeerdering van f 9.062.181 96 en een YeQr^.inderin& van 2.340,64 en in uitgaven een vermeerdering van J 9.546.255,en een vermindering van f 170.865,01. le Wijziging van de begroting van het duinwaterbedrijf 1957 aange- vende voor de gewone dienst in baten een vermeerdering van f 17 577 en in lasten een vermeerdering van 27.389,58 en een vermindering v'an

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 28