26 juni 1958. 138 9.812,58 en voor de kapitaaldienst in inkomsten en uitgaven een ver- mindering van f 25.412,83. 2e Wijziging van de begroting van het gasbedrijf 1957, aangevende voor de gewone dienst in baten een vermeerdering van 111.781,43 en een vermindering van 78.226,08 en in lasten een vermeerdering van f 194.929,52 en een vermindering van 161.374,17 en voor de kapitaaldienst in inkomsten en uitgaven een vermeerdering van 163.240,87 en een ver- mindering van 4.878,30. le Wijziging van de begroting van openbare werken 1957 aangevende voor de gewone dienst in paragraaf 1, in baten een vermeerdering van 333.326,47 en in lasten een vermeerdering van 350.734,27 en een ver- mindering van 17.407,80 en in paragraaf 2 in baten een vermeerdering van 335.305,07 en een vermindering van 400,en in lasten een ver- meerdering van 334.905,07 en voor de kapitaaldienst in inkomsten en uitgaven een vermeerdering van 24.892,- en een vermindering van 7000,—. le Wijziging van de begroting van het grondbedrijf 1957, aangevende voor de gewone dienst in baten en lasten een vermeerdering van 17.859,74 en voor de kapitaaldienst in inkomsten een vermeerdering van 485.080,40 en een vermindering van 100,en in uitgaven een vermeerdering van 484.980,40. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor de financiën zich hiermede kan verenigen. De ontwerp-besluiten worden vervolgens zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XXVII. RONDVRAAG. Verkeer bij station. De heer Mr. Dr. Van Bruggen wil nogmaals wijzen op de onhoudbare toestand bij het station. De weg naar de ingang wordt versperd door een hoop stenen. Spreker vraagt of het college deze toestand op korte termijn kan verbeteren. Ook de heer Hopstaken is van mening dat die hoop stenen meer naar achteren moet worden geplaatst omdat de toestand daar zeer gevaarlijk is. De heer Van Lent, wethouder, antwoordt, dat hier niets gedaan kan worden voordat de bouwketen en de rommel van de spoorwegen weg is. Bovendien moeten de leidingen van de bedrijven uit de middenbaan worden verwijderd en aan de kanten gelegd. Spreker heeft deze kwestie in de bijzondere aandacht van de directeur van openbare werken aanbevolen. Het naar achteren zetten van de stenen is ook weer kostbaar want zij moeten naderhand weer naar voren worden gehaaid. Gestreefd moet wor- den naar het uitkomen met het verleende krediet. Het zal wel zomer wor- den voordat alles daar klaar is. Rattenbestrijding. De heer Verspoor vraagt de aandacht van de wethouder voor de ratten- bestrijding in de Van Merlenvaart waar woonschepen liggen. Voorts ver- zoekt hij de sloot achter de Thorbeckelaan uit te baggeren. Werktarieven bedrijven. De heer Brink heeft de klacht bereikt dat de bedrijven zo'n hoog bedrag berekenen voor het plaatsen van een nieuwe stop voor het elektrisch licht. Bij navraag bij de bedrijven kreeg spreker ten antwoord dat hiervoor

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 29