111 26 juni 1958 19. Wijziging van het raadsbesluit tot stichting van een vergaderzaal in het rechterbouwhuis van het ,,Oude Slot" (83). 20. Verkoop van grond van het terreincomplex ,,Meer en Berg" (84). 21. Voorbereiding van een herziening van dat deel van het uitbreidings- plan, dat is begrepen in herziening L betreffende de terreinen gelegen westelijk van de Herenweg, noordelijk van Ipenrode, zuidelijk van de noordgrens van de buitenplaats Berkenrode tot de Leidsevaart en westelijk van de Leidsevaart tussen de grens der gemeente Haarlem en de in westelijke richting verlengde noordgrens van Ipenrode (85). 22. Aankoop van grond in de Rivierenbuurt (86). 23. Bouw van 30 maandhuurwoningen ten westen van de Glipper Dreef (87). 24. Kredietaanvrage voor het maken van een reparatie- en doorsmeerkuil in de garage van de Reinigingsdienst (88). 25. Kredietaanvrage voor het maken van een afrastering langs de sloot bij de Thorbeckelaan (89). 26. Wijziging gemeente-begroting en bedrijfsbegrotingen 1957. 27. Rondvraag. I. ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN NIEUW GEKOZEN LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD. De Voorzitter deelt mede, dat overeenkomstig art. 4 van het reglement van orde, een commissie van 3 leden moet worden samengesteld, die uit haar midden een rapporteur benoemt. Spreker verzoekt de heren Dijkstra en Hopstaken met hem het bureau van stemopneming te vormen. Uit de gehouden stemming blijkt, dat de heren Verhoeven, Zeelenberg en Reijnders met ieder 17 stemmen zijn benoemd. De Voorzitter stelt de navolgende stukken in handen van deze commissie: a. toezending door de voorzitter van het hoofdstembureau voor de ver- kiezing van leden van de gemeenteraad, dd. 30 mei 1958, van afschrif- ten van de processen-verbaal der stembureaux van de op 28 mei ge- houden stemming voor de verkiezing van de ieden van de gemeente- raad; b. toezending door de voorzitter van het centraal stembureau, dd. 30 mei 1958, van een afschrift van het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau tot het vaststellen van de uitslag van de stem- ming voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad; c. berichten van de voorzitter van het centraal stembureau voor de ver- kiezing van leden van de gemeenteraad, dat hij tijdig van de nieuw- gekozen raadsleden de mededeling heeft ontvangen, dat zij hun be- noeming tot lid van de gemeenteraad hebben aangenomen; d. geloofsbrieven van de nieuw-benoemde raadsleden te weten: de dames H. van der Meulen-Houwer en E. M. A. Vriesendorp-de Clercq en de heren O. A. Brink, J. C. Corver, A. C. Hopstaken, Ir. J. Kooijmans, E. J. van Lent, A. J. van Houten, P. Kemp, N. J. van der Linden, Mr. K. A. F. J. Pliester, Mr. J. W. Rutgers, M. D. Scheer, G. M. Schui- tenmaker, Ir. D. Tinbergen, Th. J. H. Verhoeven, H. J. Verkouw, H. D. Vooren, G. J. Willemse, Mr. O. H. van Wijk en P. Zegwaart en schorst de vergadering. Na heropening van de vergadering brengt de heer Verhoeven als rap- porteur verslag uit, waaruit blijkt, dat de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven geen beletsel heeft gevonden om de navolgende nieuw benoemde raadsleden tot lid van de raad toe te laten: de dames H. van der Meulen-Houwer en E. M. A. Vriesendorp-de Clercq en de heren O. A. Brink, J. C. Corver, A. C. Hopstaken, Ir. J. Kooijmans, E. J. van Lent, A. J. van Houten, P. Kemp, N. J. van der Linden, Mr. K. A. F. J. Pliester, Mr. J. W.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 2