139 26 juni 1958. een nieuwe prijs was vastgesteld nl. van 1,50 tot 12,—. Spreker zou graag weten wanneer die prijs verhoogd is. Er heeft zich het geval voorgedaan dat een stop doorsloeg in een woning dte slechts kort geleden opnieuw betrokken was. De bewoners konden daarvoor, omdat dit zondagsavonds gebeurde, 12,— betalen. Buiten dat dit bedrag spreker met juist voorkomt, acht hij het tot de taak van de be- .beli°ren om verwisseling van bewoner na te gaan of de stop g goed is. Spreker zal graag van de wethouder vernemen of deze prijs- en^daarnf in'de raad COmmissie voor de bedrijven moet worden behandeld ^'jk' wethouder' antwoordt, dat deze klacht hem ook bereikt heeft. De bedrijven brengen sinds ongeveer een maand voor der- gelijke voorzienmgen de werkelijk kostende prijs in rekening Deze ver- ^ennnf1SH-TU1un sPreker °m Segaan. Spreker kan op het moment niet mfet worden geS^ 3 W°rk iS g6gaan of dat hierin de raad ,mEr kunnen Zlch ten aanzien van deze voorziening wonderlijke dingen V00,td0en;,tVannecr iemand na achten een storing wil opgeheven zien, dan fîot ifiow aan bedrijven 2 uur arbeidsloon betalen vermeerderd tad rda^f'r ovcr'werk. De kosten voor de bedrijven bedragen dan nderdaad 12, In afwachtmg van de bestudering van deze zaak heeft spreker geadviseerd aan de mensen te zeggen dat de reparatie des avonds hoogtTzijn maar andere morgen 1,50, zodat ze daarmede op de Tegenwoordig wordt bij het leegkomen van huizen de elektrische be- dradmg door de bedrijven gecontroleerd, waarbij men natuurliik ook de berekenifg juteTif h68r Z&1 n°g V&n spreker horen of de kosten- Uurwerk Dreefschool. De heer Dijkstra wijst er op, dat door de heer Scheer in de laatste dfDriefschnol 8esProken over herstel van het defecte torenuurwerk van 'iw weken later bestaat dit euvel nog. Spreker vraagt of het maar met beter îs dit uurwerk te verwijderen. De beer Mr. Van Wijk, wethouder, antwoordt, dat de klok nu veen dr'klokri™nmfefi21kan 2* Er was een Prijsopgave voor herstel van nl f 1 021,—. Omdat spreker graag meerdere prijsopgaven heeft om na te kunnen gaan of niet te veel betaald wordt, heeft hij de directeur der bedrijven opdracht gegeven op korte termijn nog een prijsopgave e Vra?en, e tweede man had blijkbaar geen interesse want hij liet niets horen. Ook îs na bijv. 14 dagen geen rappêl vanwege de be- drijven gezonden. Door deze gang van zaken is weer de nodige tijd ver- ifrordfe?fa£fc P eJ he?,ft t0en °Pdracht verstrekt om de klok dan maar d?t wffk n f ?°r de Cnlge inscbrijver. Deze installateur kon ht verk nog nlet dlrect uitvoeren omdat hij een bepaald soort lampen bij o-ne mg' n08, nlet heeft gekregen. Men heeft spreker nu echter gegarandeerd dat over 14 dagen de zaak in orde zal zijn. heer Hr,nk/ou wel een reclameklok willen aanbrengen. Dan hoeft het de gemeente rflets te kosten. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. De secretaris, t-, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 30