113 26 juni 1958. Burgemeester en wethouders delen naar aanleiding van dit schrijven mede, dat zij van het Bouwfonds bericht hebben ontvangen, dat de kwestie met de heer Mittelmeijer c.s. destijds naar genoegen van de betrokkenen is opgelost. Met de heer Mittelmeijer blijkt, volgens zijn brief, het geval tenslotte op redelijke wijze te zijn opgelost. Het college onderzoekt thans nog, of dit ook met adressant de Melker het geval is. Met het resultaat van dit onderzoek zal de raad t.z.t. in kennis worden gesteld. Hiertoe wordt, zonder hoofdelijke stemming, besloten. h. verzoek van Th. J. Knijnenburg te Heemstede, d.d. 21 juni 1958, om de door burgemeester en wethouders aan hem gezonden aanschrijving d.d. 13 juni 1958 tot het doen verrichten van de daarin genoemde onderhoudswerken aan het hem in eigendom toebehorende perceel Herenweg 17, buiten effect te stellen. De heer Scheer zegt, niet de gelegenheid te hebben gehad om kennis te nemen van het schrijven van adressant. Nu wordt dus het oordeel van de raad gevraagd over een zaak waar hij niets van weet. Omdat spreker niet blanco kan stemmen zal hij tegen stemmen. De heer Van Lent, wethouder, antwoordt, dat dit adres eerst gisteren is ingekomen, zodat het niet eerder ter kennis van de raad kon worden gebracht. Het moest vandaag aan de orde gesteld worden omdat anders de beroepstermijn zou verlopen. De heer Scheer heeft daar begrip voor maar wil formeel toch tegen stemmen. De heer Zegwaart vraagt of het niet mogelijk is dat de brief alsnog ter kennis van de raad wordt gebracht. De Voorzitter merkt op, dat het in dit geval, zoals de wethouder al heeft uiteengezet, niet anders kon. Spreker hoopt dat de raad zal aannemen dat burgemeester en wethouders dit adres niet even op het allerlaatst ter kennis van de raad hebben gebracht als zou er enige twijfel aan de juistheid van de door burgemeester en wethouders uitgevaardigde aan- schrijving bestaan. Spreker hoopt dat de raad zijn vertrouwen geeft in de door burgemeester en wethouders genomen beslissing. De heer Scheer kan er wel mee akkoord gaan. Vervolgens wordt, zonder hoofdelijke stemming, besloten, het verzoek van adressant af te wijzen. i. verzoek van Mej. K. Duyf, dd. 23 juni 1958, om haar met ingang van 1 september 1958 eervol ontslag te verlenen als onderwijzeres aan de Craijenesterschool. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt, zonder hoofdelijke stemming, besloten het gevraagde ontsiag eervol te verlenen met ingang van een nader door hen te bepalen datum. IV. AANVRAGE BESCHIKBAARSTELLING VAN GELDEN INGE- VOLGE ARTIKEL 72 DER LAGER-ONDERWIJSWET 1920 VOOR HET AANSCHAFFEN VAN LEERBOEKEN EN MEUBILAIR VOOR DE GERRIT BARGER U.L.O.-SCHOOL. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 68. Aanvrage gelden boeken en meubilair Gerrit Barger u.l.o.-school. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor het onderwijs zich hiermede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 4