26 juni 1958. 114 V. VOORSCHOT VERGOEDINGEN BEDOELD IN ARTIKEL 73 DER KLEUTERONDERWIJ S WET. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 69. Voorschot vergoedingen bedoeld in artikel 73 der Kleuteronderwijswet. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor het onderwijs zich hiermede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. VI. TEGEMOETKOMING IN VERPLAATSINGSKOSTEN AAN LEIDSTERS VAN OPENBARE EN BIJZONDERE KLEUTERSCHOLEN. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 70. Tegemoetkoming in verplaatsingskosten aan leidsters van openbare en bijzondere kleuterscholen. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor het onderwijs zich hiermede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. VII. AANVRAGE BESCHIKBAARSTELLING VAN GELDEN INGE- VOLGE ARTIKEL 72 DER LAGER-ONDERWIJSWET 1920 VOOR HET AANSCHAFFEN VAN MEIJBILAIR EN LEERBOEKEN EN VOOR DE VERANDERING VAN DE VERLICHTING DER JACOBASCHOOL. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 71. Aanschaffen meubilair, boeken en verandering verlichting Jacoba- school. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor het onderwijs zich hiermede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. VIII. BENOEMING VAN EEN HOOFD VAN DE DREEFSCHOOL. De voordracht is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 72. Benoeming hoofd Dreefschool. De Voorzitter deelt mede, dat zijn ingekomen adressen van de leer- krachten van de Dreefschool en van de voorzitter van de ouder-commissie van de Dreefschool, om de heer Oldenhave als zodanig te benoemen. Vervolgens verzoekt spreker de heren Hopstaken en Dijkstra met hem het bureau van stemopneming te vormen. Uit de gehouden stemming blijkt dat zijn uitgebracht op de heer W. Dijksma 10 stemmen en op de heer J. G. A. J. Oldenhave 8 stemmen, zodat de heer W. Dijksma, hoofd der openbare school I te Drachten is benoemd tot hoofd van de Dreefschool. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten de benoeming te doen ingaan op een nader door burgemeester en wethouders te bepalen datum. IX. AANVRAGE BESCHIKBAARSTELLING VAN GELDEN INGE- VOLGE ARTIKEL 72 DER LAGER-ONDERWIJSWET 1920 VOOR HET AANSCHAFFEN VAN LEERBOEKEN EN MEUBILAIR VOOR DE ST. ANTONIUS U.L.O. SCHOOL. Het ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 73. Aanschaffing meubilair en boeken voor de St. Antonius u.l.o.-school.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 5