115 26 juni 1958. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor het onderwijs zich hiermede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. X. BESCHIKBAARSTELLING KREDIET VOOR DE AANSCHAFFING VAN LEERBOEKEN EN MEUBILAIR VOOR DE BRONSTEESCHOOL. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 74- Aanschaffing leerboeken en meubilair Bronsteeschool De V oorzitter deelt mede, dat de commissie voor het onderwijs zich hiermede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XI. VOORLOPIGE VASTSTELLING VAN DE UITGAVEN VOOR HET OPENBAAR LAGER ONDERWIJS OVER 1957, IN VERBAND MET DE 5-JAARLIJKSE AFREKENING. Het ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 75. Voorlopige vaststelling uitgaven voor openbaar lager onderwijs over 1957 in verband met vijfjaarlijkse afrekening. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor het onderwijs zich hiermede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XII. INVOERING VAN WERKCLASSIFICATIE EN PRESTATIE- BELONING VOOR DE WERKLIEDEN EN TOEKENNING VAN 3<7 OVERG AN GSTOESLAG Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 76. Invoering werkclassificatie en prestatiebeloning voor de werklieden en toekenning van 3% overgangstoeslag. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie van overleg, groep werk- lieden, zich hiermede kan verenigen. De heer Zegwaart wil het coilege een woord van waardering voor dit voorstel niet onthouden. Hoe de zaak zich verder zal ontwikkelen dient te worden afgewacht. Na hetgeen over deze zaak reeds in een vorige vergadering is gezegd zal spreker daarop niet dieper ingaan doch volstaan met een woord van aanbeveling voor dit voorstel. De heer Scheer sluit zich aan bij het door de heer Zegwaart gesproken woord van hulde. Spreker wijst er op, dat door de minister van binnen- landse zaken enz. in zijn betrekkelijke circulaire wordt gesteld: ,,Laatst- genoemde gemeenten (gemeenten die geen taakanalisten in dienst 'hebben) kunnen de toeslag van 3% verlenen indien en zodra de raad besluit om zo mogelijk vöör of op 1 januari 1961 tot invoering van voormelde loon- technieken over te gaan en indien hiervoor concrete voorbereidende maat- regelen worden getroffen". Het bepaalde in het eerste deel van deze zin is opgenomen in het ontwerp-besluit maar omtrent het treffen van voor- bereidende maatregelen komt in het ontwerp-besluit niets voor. Omdat spreker vreest dat het thans bepaalde in het ontwerp-besluit onvoldoende is, zou hij graag willen dat het bepaalde omtrent het nemen van concrete voorbereidende maatregelen ook in het ontwerp-besluit werd opgenomen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 6