151 31 juli 1958. kan worden, zal het personeel in bepaalde omstandigheden daarvan ook buiten het eigenlijke stookseizoen kunnen profiteren. Alleen al op deze grond zou spreker het voorstel met algemene stemmen aangenomen wensen te zien. De heer Verspoor wijst er op, dat het hier gaat over de aanschaffing van een nieuwe ketel ter vervanging van de oude die versleten is. De vraag is nu of men weer een kolenketel zal aanschaffen of zal overgaan op een met olie gestookte automatische installatie. Het zou haast onverantwoordelijk zijn om nu met een oud systeem verder te gaan. Een oliestookinrichting biedt vele gemakken terwijl de radiatoren en leidingen blijven zoals ze zïjn. Indien er in de toekomst een nieuw politiebureau komt, dan is zo'n oliestookketel met alles wat daaraan annex is, wel weer te gebruiken. Spreker meent dat het verstandig zal zijn om, ondanks de meerdere kosten over te gaan tot de aanschaffing van een oliestookketel. De heer Mr. Zeelenberg zegt, dat het uitsparen van een stoker een ar- gument vormt om over te gaan op een oliestookinrichting. Spreker gelooft niet dat men later deze oliestookinrichting naar een ander nieuw pand zal overbrengen. Die zal dan wel tweedehands verkocht worden. De Voorzitter zegt, dat de oude ketel is versleten. Burgemeester en wet- houders zijn van mening dat daarom thans beter overgegaan kan worden op een oliestookinrichting omdat de bediening daarvan veel eenvoudiger îs. Het argument van de heer Zegwaart wil spreker nog eens onderstrepen. Mocht er over enige jaren een nieuw politiebureau gebouwd kunnen worden dan zal het toch wel niet zo zijn dat het oude zal worden afgebroken Dat zal wel een andere bestemming krijgen en dan houdt de verwarmingsin- stallatie zijn volle waarde. Het overbrengen van de ketel naar een nieuw gebouw zal wel op grote moeilijkheden stuiten. De heer Dijkstra vraagt of de oliestookinrichting met weinig kosten zal zijn om te bouwen tot een kolenketel. Hij vraagt dit in verband met even- tuele moeilijkheden met de olievoorziening. De oorzitter antwoordt, dat praktisch alle oliestookinrichtingen ziin om te bouwen voor het stoken met kolen. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vast- gcb lclQ XVII. SUBSIDIE AAN DE DIACONIE DER HERVORMDE GEMEENTE TE HAARLEM VOOR INTERNE KRAAMVERZORGING. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 105. Subsidie voor interne kraamverzorging aan de Diaconie der Hervormde Gemeente te Haarlem. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor de volksgezondheid zich hiermede kan verenigen. De heer Zegwaart schaart zich van ganser harte achter dit voorstel maar vraagt zich toch af waarom deze aanvrage zo laat is ingediend TUssen- trjds mgekomen subsidieaanvragen worden altijd aangehouden tot de vol- gende begroting, hetgeen spreker op deze aanvrage echter niet wil toe- passen. De heer van Houten, wethouder, antwoordt, dat indertijd een dergelijke verzoek om onbekende redenen is afgewezen. Nadien zijn soortgelijke ver- zoeken echter toegestaan waarom burgemeester en wethouders het billijk oordelen dat thans aan dit verzoek voldaan wordt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 12