31 juli 1958. 152 De Voorzitter wijst er nog op, dat de aanvrage niet eerder in de raad ter behandeling kon worden aangeboden omdat zij eerst kort geleden is ingekomen. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vast- gesteld. XVIII. VERKOOP VAN GROND AAN DE BANKASTRAAT. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 106. Verkoop grond aan de Bankastraat bij de Slotlaan. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor het grondbedrijf zich hiermede kan verenigen. De heer Reijnders wijst er op, dat voor deze grond slechts f 12,50 per m2 wordt gevraagd, terwijl voor de grond voor gemeentelijke woningbouw 15,— in rekening wordt gebracht. Spreker vraagt of dit een vriendelijk- heid is tegenover de koper of dat het de waarde van de grond is. De heer van der Linden zegt, dat door het verkopen van grond aan par- ticulieren weer woonruimte voor ingezetenen verloren gaat. Spreker vraagt of nu wel alles in het werk is gesteld om, in aansluiting aan de bestaande woningwetwoningen, daar woningwetwoningen te bouwen. Ook zouden deze woningen dan vlak tegen het laatste huis van het bestaande biok huizen kunnen zijn aangebouwd, om te voorkomen dat dit huis nog verder zal gaan verzakken. De heer Zegwaart zou de bouw van deze 2 woningen willen benutten om een bepaalde overgang tot stand te brengen van het type huizen Banka- straat naar het type huizen Slotlaan. Spreker hoopt dat de welstands- commissie en ook burgemeester en wethouders hier ernstig aandacht aan zullen schenken. Ook de heer Verspoor had gaarne gezien dat de te bouwen woningen direct tegen het bestaande huizenblok zouden worden gebouwd om zo- doende het laatste huis van het complex Bankastraat een flinke steun in de rug te geven en verdere verzakking te voorkomen. Bij aanne- ming van dit voorstel is die kans verkeken omdat er tussen de te bouwen woningen en de bestaande woningen een ruimte overblijft. In de toekomst zullen echter voor het eindperceel voorzieningen moeten worden getrof- fen. Spreker vraagt of burgemeester en wethouders dit argument ook over- wogen hebben en zo ja, wat de redenen zijn dat zij toch voorstellen om de grond te verkopen. De heer van Houten, wethouder, zegt, dat de grondprijs dezelfde is die voor de aangrenzende woningen is bedongen. Hierbij is geen enkele tege- moetkoming aan de koper in het spel. De Voorzitter ziet geen kans om voor dit stukje grond een plan te maken voor woningwetwoningen die binnen de prijsnormen blijven. Als men maar 2 woningen kan bouwen komen die natuurlijk veel duurder uit dan wanneer men een groot complex kan bouwen. Bovendien zijn de gemeente maar 50 woningwetwoningen toegewezen voor dit jaar, hetgeen met veel moeite daarna is verhoogd tot 54. Spreker verwacht van het aanvragen van een hoger kwantum geen succes. Ook premiebouw kwam voor de gemeente niet in aanmerking, zodat het college heeft gemeend dat het beter was dit ter- reintje maar te verkopen voor de bouw van 2 premie-woningen waarvan 1 woning ten goede zal komen van een Heemsteeds gezin en voor de andere woning aan een Heemsteeds gezin de voorkeur zal worden gegeven.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 13