153 31 juli 1958. Als spreker goed is ingelicht heeft de hele Bankastraat neiging om te verzakken. Inderdaad hebben burgemeester en wethouders de wenselijkheid om het laatste huis van het complex Bankastraat een steuntje in de zii te geven met overwogen en door Openbare Werken is daar de aandacht ook met op gevestigd. Spreker meent zelfs te moeten betwijfelen of, wanneer tegen dit huis gebouwd zou worden verdere verzakking zou kunnen wor- den voorkomen. Omdat kleine terreintjes de neiging hebben om rommel- hoeken te worden willen burgemeester en wethouders liever dit terreintie verkopen, waardoor de gehele bouw daar afgerond kan worden Het bouw- bedrijt îs eventueel ook genegen om de woningen te verhuren. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vast- 5cûLGIQ. XIX. WIJZIGING GEMEENTE-BEGROTING 1958. Ontwerp-besluit tot wijziging van de gemeente-begroting 1958 aange- oe V°°r d® g'ewone dienst in ontvangsten een vermeerdering van f 4136, en m uitgaven een vermeerdering van f 8272,— en een vermin- dermg van f 4136,— en voor de kapitaaldienst in inkomsten een vermeer- dering van f 4136,en in uitgaven een vermeerdering van f 85 063 25 en een vermindering van f 4450, De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor de financiën zich hier- mede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XX. RONDVRAAG. Vuilnisauto's. De heer Dijkstra vestigt de aandacht op het ongeluk met een vuilnisauto van de gemeente Haarlem, die op een gegeven moment onbemand ging rijden. Spreker vraagt of dit in Heemstede ook voor zou kunnen komen. De Voorzitter antwoordt dat in Heemstede de vuilnisauto's worden ge- reden door een chauffeur dle in de auto zit. Culturele vorming rijpere schooljeugd. De heer Ir. Kooijmans zegt, ontvangen te hebben een verslag van de werkzaamheden van de commissie ter bevordering van de culturele en esthetische vorming van de rijpere schooljeugd, waaronder ook die van Heemstede îs begrepen. Toen deze commissie indertijd werd gevormd onder leiding van de wethouder van onderwijs van Haarlem, zat de gedachte voor om niet alleen de leerlingen van de openbare scholen maar ook die van de bijzondere scholen in het werk der commissie te betrekken. Dit was niet eenyoudig omdat de bijzondere scholen uitgaan van organisaties waarvan de levensbeschouwing ook de culturele vorming beheerst. De commissie is er mderdaad in geslaagd om programma's te brengen die alle scholen bevredigen kunnen. Spreker heeft daar dan ook waardering voor. De kos- ten welke voor rekening van de deelnemende gemeenten bleven waren niet .h00f n:J- -- 6500,—. Het verheugt spreker dat deze commissie zo voor- treffelijk werkt. De Voorzitter zal een en ander overbrengen aan de burgemeester. Gebruik gezondheidshuis. De heer Mr. Dr. van Bruggen heeft onlangs in het Haarlem's Dagblad een artikel gelezen over het gebruik van het gezondheidshuis. Dit artikel was prijzend maar ook enigermate lakend. Daarin werd het niet juist ge- acht dat het 25-jarig bestaan van het gezondheidshuis niet is gevierd,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 14