31 juli 1958. 154 terwijl verder werd gezegd dat van het gezondheidshuis minder gebruik wordt gemaakt dan vroeger. Of er aanleiding was om het jubileum te vieren daarover heeft spreker geen oordeel. Hij had echter wel de indruk dat van de diensten in het gezondheidshuis een behoorlijk gebruik ge- maakt werd. Spreker zou daarover gaarne nader worden ingelicht. Voorts zou hij gaarne zien dat de pessimistische voorlichting die gegeven is, van de zijde van de gemeente in het openbaar werd rechtgezet. De heer Reijnders zegt, dat het nu ruim 25 jaar geleden is dat dit lof- felijk instituut op initiatief van Dr. Droog werd gesticht. Ieder die voor de sociale volksgezondheid voelt heeft dat toegejuicht. En zeker werd dit toegejuicht door wijlen sprekers collega Disselkoenj die veel voor de uitbreiding van het gezondheidshuis heeft gedaan. Dit instituut had een dermate goede reputatie dat het de gemeente Zierikzee ten voorbeeld werd gesteld. Voor een gezondheidshuis pleegt men geen reclame te maken zoais voor een poffertjeskraam. Toch gelooft spreker dat het van bur- gemeester en wethouders niet goed gezien is om dit jubileum zonder meer voorbij te laten gaan, omdat daarin aanleiding had gevonden kunnen worden om de gemeentenaren nogmaals in kennis te stellen van wat in het gezondheidshuis gebeurt. Over het bezoek aan het gezondheidshuis heeft spreker zijn licht opgestoken bij de daar werkzame zusters en niet bij één maar bij meer dan een. Zij beweerden dat het bezoek niet vooruit ging. Over het aangehaalde artikel in Haarlem's Dagblad wil spreker niets zeg- gen. De schrijver daarvan, die spreker niet kent, heeft precies dezelfde conclusie getrokken als spreker n.l. dat het bezoek niet denderend vooruit gaat. Hij zegt het nog wat scherper, n.l. dat het achteruit gaat. Hoe de schrijver tot die conclusie gekomen is, weet spreker niet. Naar sprekers mening moet men de gang van zaken in het gezondheidshuis wel degelijk in het oog houden. De heer van Houten, wethouder, is blij dat deze vraag gesteld is, omdat het artikel dat in de Oprechte Haarlemse Courant heeft gestaan een vol- komen onjuiste voorlichting aan het publiek geeft. Spreker neemt daar dan ook zeer sterk stelling tegen. Men kan natuurlijk van mening verschillen of het 25-jarig bestaan van het gezondheidshuis met de nodige luister gevierd had moeten worden Het staat iedereen vrij om daar al of niet wat aan te doen. Door de schrijver van het artikel wordt aan de hand van volkomen on- juiste gegevens een tanende belangstelling voor het gebruik van het ge- zondheidshuis gesuggereerd. Deze aantijging gaat niet alleen het gemeen- tebestuur aan maar ook de doktoren. De schrijver van het artikel heeft wel de moeite genomen om stukken van 25 jaar geleden te raadplegen, maar als hij de moeite genomen had om stukken van recente datum nâ te lezen, zoals de memorie van antwoord behorende bij de begroting 1958, dan had hij onder volgno. 32 de volgende vraag kunnen lezen: „Het was een der leden bekend, dat het bezoek aan de in het gezond- heidshuis zitting houdende specialisten zeer uiteenliep. Het was dit lid ter ore gekomen, dat enkele dezer artsen er de voorkeur aan gaven de patiënten op hun spreekuur thuis te laten komen. Wordt er, zo vroeg dit lid, door burgemeester en wethouders invloed uitgeoefend om dit laatste tegen te gaan Dit lid zou het n.l. op prijs stellen, indien het gezondheids- huis zo intensief mogelijk werd gebruikt". Het antwoord daarop luidde: ,,Ook ons college streeft er naar het gezondheidshuis zo intensief mogelijk te doen gebruiken. Niet ontkend kan inderdaad worden, dat het bezoek aan de aldaar zitting houdende specialisten nog al uiteenioopt. Voor zover dit in ons vermogen ligt trachten wij dit bezoek te stimuleren. Wanneer wij

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 15