155 31 juli 1958. fff eT speclflisi toestemming verlenen in het gezondheidshuis zitting houden, verbmden wij daaraan de voorwaarde, dat deze zoveel mogeliik van de geboden geiegenheid gebruik zal maken. Onzerzijds geven wii thans aan een dergelijke specialist, onder bepaalde voorwaarden, de verzekering dat, îndien hij zijn praktijk aan een collega wenst over te doen wii' aan een opvolger geen toestemming verlenen van het gezondheidshuis gebruik te maken zolang ons met is gebleken, dat deze overeenkomstig de bestaande faald1 eerst£enoemde een bedrag voor deze overneming heeft be- nnD<rfnHd8iVOrig(:,Zin bedoelde verzekering komt te vervailen, wanneer naar s °°rdeel van de geboden gelegenheid om in het gezondheidshuis zitting te houden een onvoldoende gebruik wordt gemaakt Bij herhaiing hebben wij bovendien de in onze gemeente gevestigde artsen bij circulaire in kennis gesteld met de mogelijkheden welke het ge- zondheidshuis biedt. Uiteraard kan door ons verder geen pressie op deze artsen worden uitgeoefend om hun patiënten naar de zittingen der spe- cialisten m het g"ezondheidshuis te verwijzen". De heer Reijnders heeft de wenselijkheid bepleit om de inwoners nog- te wt)zen °P hetgeen het gezondheidshuis biedt. Spreker wil er daar- om op wijzen dat behandeiingen in het gezondheidshuis allemaal via de huisartsen gaan. Alle Heemsteedse huisartsen verwijzen de patiëntfn zm veei mogelijk naar het gezondheidshuis. Het is volkomen onjuist om hier te spreken van een tanende belangstelling. Spreker heeft geen vrijheid om fer Êespecificeerde mjfers per specialist te geven, maar hij wil wel een ver- ffiau f ,m?-ken met vor'ge Jaren inzake het totaal-gebruik van het ge- zondheidshuis waarin begrepen de hoogtezon en diathermieafdeling Uit- f 3aar ,1955; t0en zljn voor8'ang'er nog wethouder van de olksgezondheid was, komt spreker tot de slotsom dat 1956 daar vrijwel met van afwijkt, dat 1957 een vermeerderd gebruik aangeeft van 24°/ en t et eerste halfjaar 1958 een gebruik aangeeft, dat, als dit zo bîijft 1958 een vermeerdenng te zien zal geven van 45%. Daarom vraagt spreker SmekerTnn T overblljft van de uitdrukking „tanende belangstelling". fPreker zon dan 00k 8raag zien en hij doet hierbij een beroep op het be- treffende blad- dat een rectificatie, in dezelfde vorm waarin thans de be- schuldigmg aan het gemeentebestuur is vervat, werd gepiaatst Snreker vmdt het gewraakte artikel onjuist en zeker niet op zfjn^pT^ts CappYaus) De heer Reijnders zou gaarne zien, indien de cijfers niet in het open- dMroftvMgenUnnen W°rd6n' dat de raadsleden daar een °P8ave van zou- °e heer van Houten, wethouder, kan, zonder toestemming van de be- dat mpf6- f fni' hlertoe &een aanleiding vinden. Spreker stelt zich voor, dat met ledere dokter er op gesteld is om het aantal van zijn patiënten bekend gemaakt te zien. Spreker betreurt het dat de betreffende verslag- gever zich met met spreker in verbinding heeft gesteld voor hij zijn artikel schreef. In leder geyai, uit de gegevens die voor iedereen ter controTe be u thLaaatar fJn'- nT dat het 8ehruik van het gezondheidshuis niet achter- 8aat maar în belangnjke mate vôöruit. De heer Drs. Weijers vindt het toch wel eigenaardig dat de zusters van 8ezondheidshuis deze mededeling aan de heer Reijnders hebben gedaan keneHiiekanafpT0HUten' Weth0Uder', zal dit natuurlijk n°g nader onderzoe- Hij kan met deze gang van zaken geen genoegen nemen. Hij vindt het TïTf om zaken te P^bliceren zonder bij de verantwoordelijke persoon foTrb0aaTToncluesies1e trefken6 jUiSt Zijn °n daarUlt blj De heer Reijnders vraagt nogmaals naar de reden waarom burgemeester

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 16