OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag, 31 juli 1958, des nam. om 4 uur. 31 juli 1958. 140 Voorzitter: de heer E. J. van Lent, waarnemend burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevr. J. van Nispen-van Wely en de heren O. A. Brink, Mr. Dr. J. van Bruggen, K. J. Dijkstra, W. J. H. van Hees, A. C. Hopstaften, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, W. J. Reijnders, M. D. Scheer, A. J. J. Verspoor, Drs. M. Weijers, Mr. J. H. G. Zeelenberg, P. Zegwaart en de wethouders A. J. van Houten en Mr. O. H. van Wijk. Secretarisde heer A. van Wingerde, waarnemend secretaris. Afwezig met kennisgeving: mevr. H. v. d. Meulen-Houwer en de heer Th. J. H. Verhoeven. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Brink wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 26 juni 1958. 2. Ingekomen stukken. 3. Voorbereiding van een herziening van het uitbreidingsplan voor het deel dat betreft de terreinen, welke zijn gelegen tussen de Van Merlen- laan, de Zandvaart, de Kerklaan en de Herenweg, met uitzondering van de terreinen begrepen in herziening XLd (90). 4. Vaststelling partiële herziening XXI A van het uitbreidingsplan, rege- lende de bestemming in onderdelen voor een deel van de terreinen aan de noord-westzijde van het Valkenburgerplein (92). 5. Vaststelling partiële herziening XL D van het uitbreidingsplan, rege- lende de bestemming in onderdelen voor een deel van de terreinen tus- sen de Van Merlenlaan, de Herenweg, de Kerklaan en de Zandvaart (93). 6. Vaststelling partiële herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen XLII C betreffende de Zandvoorter Allee en het terrein noordelijk van de Laan van Rozenburg (94). 7. Aangaan van een geidlening met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten groot f 220.000,(95). 8. Aangaan van een geldlening met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten groot f 209.000,(96). 9. Duurtetoeslag aan het gemeentepersoneel over het 2e halfjaar 1958 (97). 10. Overdracht van een strookje grond voor pereeel J. v. Goyenstraat 7 (98). 11. Benoeming van een ambtenaar van de burgerlijke stand (99). 12. Benoeming van een onderwijzer aan de Bronsteeschool (100). 13. Krediet voor het treffen van voorzieningen aan de daken van het complex van 17 duplex- en 8 eengezinswoningen in de Provinciën- buurt (101). 14. Krediet voor de aanschaffing van een kolkenzuiger-faecaliënwagen voor de Reinigingsdienst (102). 15. Krediet voor het herstel van de bergruimte nabij de tennisbanen in Groenendaal en van de scheidingsmuur van de tennisbanen (103).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 1