141 31 juli 1958. 16. Krediet voor de aanschaffing van een automatische oliestookinrichting voor het politiebureau (104). 17. Subsidie aan de Diaconie der Hervormde Gemeente te Haarlem voor interne kraamverzorging (105). 18. Verkoop van grond aan de Bankastraat (106). 19. Wijziging gemeente-begroting 1958. 20. Rondvraag. I. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN DER VERGADERING VAN 26 JUNI 1958. De notulen worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. II. INGEKOMEN STUKKEN. a. goedkeuring door gedeputeerde staten bij besluit van 25 juni 1958, no. 102, van het raadsbesluit d.d. 29 mei 1958, no. 60, ,,Verlenging termijn van ontruiming van onbewoonbaar verklaarde woningen". b. mededeling van gedeputeerde staten d.d. 9 juli 1958, no. 113, dat de raadsbesluiten d.d. 26 juni 1958, nos. 78 en 79, houdende 19e en 20e wijziging van het ambtenarenreglement, door hen voor kennisgeving is aangenomen. c. idem d.d. 9 juli 1958, no. 112, dat het raadsbesluit d.d. 26 juni 1958, no. 79a, „21e wijziging van het werkliedenreglement", door hen voor kennisgeving is aangenomen. d. idem d.d. 16 juli 1958, no. 66, dat het raadsbesluit d.d. 26 juni 1958, no. 76 „3% overgangstoelage gemeentewerklieden" bij hen geen bedenking ontmoet. e. verslagen van kasopneming en controle administratie over het 2e kwartaal 1958, van: gemeente-ontvanger; stichting studiehulp; school- artsendienst; sportparken en zwemvijvers; legeszegels ten kantore van de gemeente-ontvangergezondheidshuis; ambtenaar belast met de in- ning van havengelden enz.; openbare leeszaal en bibliotheek- grond- bedrijf. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders worden de stukken genoemd onder a t/m e, zonder hoofdelijke stemming, voor kennisgeving aangenomen. f. verzoek van de Vereniging Bijzondere Protestantse Scholen te Heem- stede d.d. 23 juli 1958, om ingevolge artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 gelden beschikbaar te stellen voor het uitbreiden van de Gerrit Barger u.l.o.-school met 2 lokalen en het uitbreiden van de rijwielstal- lingruimte. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt, zonder hoofdelijke stemming, besloten, deze aanvrage in hun handen te stellen om preadvies. g. verzoek van het voorlopig bestuur van de Stichting „Stichting Kenne- meroord" in oprichting, te Heemstede, d.d. 22 juli 1958, om de rente en aflossing te garanderen van twee geldleningen tot een'totaal bedrag van 1.200.000,door de Stichting aan te gaan voor de bouw van een tehuis voor bejaarden in de buitenplaats „Kennemeroord". Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt, zonder hoofdelijke stemming, besloten deze aanvrage in hun handen te stellen voor preadvies.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 2