143 31 juli 1958. VI. VASTSTELLING PARTIËLE HERZIENING VAN HET UITBREI- DINGSPLAN IN ONDERDELEN XLII C BETREFFENDE DE ZANDVOORTER ALLEE EN HET TERREIN NOORDELIJK VAN DE LAAN VAN ROZENBURG. Het voorstel met ontwerp-besluit, toelichtende beschrijving' en bebou- wmgsvoorschriften is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 94. Vaststelling partiële herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen XLII C. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor openbare werken zich hiermede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. VII. AANGAAN VAN EEN GELDLENING MET DE N V BANK VOOR NEDERLANDSCHE GEMEENTEN GROOT 220.000,—. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 95. Geldlening N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten groot 220.000,- De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor de financiën zich hier- mede kan verenigen. De heer Hopstaken merkt op, dat in dit raadsstuk wordt aangegeven dat door aanvaarding daarvan de uitbreiding van de St. Henricusschool met 6 lokalen zal kunnen worden verwezenlijkt, terwijl in het raadsbesluit van 23 februari 1956, no. 23 wordt gesproken over het uitbreiden met en het inrichten van 6 lokalen van de St. Henricusschooi alsmede over het bouwen van enige hulplokalen en een gymnastieklokaal en aanieg van bii- behorende oefenvelden. De Voorzitter kan daar niet onmiddellijk antwoord op geven. Spreker zal dit nog nader onderzoeken. De heer Drs. Weijers heeft geen bezwaar tegen het aangaan van deze geldlening maar het doet hem altijd onaangenaam aan dat deze bank geld leent tegen een hoger percentage dan de gangbare rente. Spreker staat dan ook niet sympathiek tegenover deze bank. De heer van Houten, wethouder, zegt, dat de aanvrage voor dit krediet al enige maanden geleden is ingediend toen de rentestandaard 5% bedroe°- Inmiddels is de rentestandaard al weer gedaald tot 4%%. Hiermede is in de overeenkomst al rekening gehouden doordat de rente de eerste 10 jaar 5% bedraagt en daarna 4%%. Het is natuurlijk nooit vooruit te zeggen hoe de rentestandaard zich zal ontwikkelen. T'enzij de gemeente kan lenen vooi 414%, zoals Haarlem nu pas geleden gelukt is, is de gemeente aange- wezen op de Bank voor Nederlandsche Gemeenten. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vast- gesteld. VIII. AANGAAN VAN EEN GELDLENING MET DE N V BANK VOOR NEDERLANDSCHE GEMEENTEN, GROOT 209.000,—. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 96. Geldlening N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten, groot 209.000,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 4