I 31 Juli 1958. 146 De heer Mr. Zeelenberg zegt, dat dit beslist niet zo is. Dit gaat slechts op wanneer het werk in de woning gedaan wordt. De heer Mr. Dr. van Bruggen: Of de woning zo annex is aan het perceel, dat het als één geheel moet worden beschouwd. De Voorzitter wii nog, naar aanleiding van het gesprokene door de heer Reijnders, opmerken, dat er niet meerdere sollicitanten waren die voor een benoeming in aanmerking kwamen. Hierdoor waren burgemeester en wet- houders wel verplicht met een voordracht met één naam te komen. Deze onderwijzer voldoet aan de gestelde eisen en ook de inspecteur van het lager onderwijs gaat met deze voordracht akkoord. Uit de gehouden stemming blijkt, dat met 15 stemmen is benoemd de heer H. Jansen, onderwijzer aan de openbare lagere school te Diemen. 2 stemmen werden blanco uitgebracht. Voorts wordt zonder hoofdelijke stemming besloten de benoeming te doen ingaan op een nader door burgemeester en wethouders te bepaien datum. XIII. KREDIET VOOR HET TREFFEN VAN VOORZIENINGEN AAN DE DAKEN VAN HET COMPLEX VAN 17 DUPLEX- EN EENGEZINSWONINGEN IN DE PROVINCIËNBUURT. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 101. Voorzieningen daken complex 17 duplex- en 8 eengezinswoningen Provinciebuurt. De Voorzitter deelt mede, dat de commissies voor openbare werken, voor de volkshuisvesting en voor de financiën zich hiermede kunnen verenigen. De heer Mr. Dr. van Bruggen zegt dat zijn fractie dit voorstel zal steunen al was het alleen maar om de bewoners van deze huizen voor lekkage te vrijwaren. Spreker vindt het toch wel erg dat deze huizen die nog geen 6 jaar staan, nu reeds dergelijke gebreken vertonen. Het is z.i. buitengemeen onaangenaam dat men bij de bouw van de woningen de huizen zo heeft uitgebeend dat praktisch gesproken wel gebreken moesten gaan ontstaan. Ook hier blijkt weer dat de zuinigheid de wijsheid heeft bedrogen. Uit deze gang van zaken kan door de raad toch wel een les worden getrokken, n.i. dat, wanneer de gemeente weer woningen bouwt, fnen er voor zorgt dat de grootst mogelijke zekerheid wordt verkregen dat de huizen niet na korte tijd reeds dusdanige gebreken vertonen dat de gemeente op extra kosten wordt gejaagd. Dit gevai moet toch op de burgerij wel een allerellendigste indruk maken. Spreker vraagt of er nog meer huizen zijn waar dergelijke gebreken zich straks zullen openbaren. De heer Mr. Zeelenberg zegt, dat de heer van Bruggen heeft gezegd dat de raad hieruit een les kan trekken. Spreker meent echter dat in dit geval niet in de eerste plaats de raad een blaam treft maar de centrale overheid, die de curveprijs zo laag stelt dat men daar alleen beneden kan biijven wanneer men, zoals hier blijkbaar is gebeurd, huizen laat bouwen met een echt kartonnen dak. Een kind weet eigenlijk dat een kartonnen dak water doorlaat. Om het maar goedkoop te houden is het blijkbaar niet anders mogelijk geweest dan op deze verregaand inferieure manier te bou- wen. Misschien zit er voor ons nog wel een les in maar spreker weet er geen remedie tegen, want er bestaat alleen maar keus tussen bouwen met kartonnen daken of niet bouwen. Dit geval is een treffend voorbeeld van de verkeerde zuinigheid die de wijsheid heeft bedrogen bij de centrale over- heid. Men ziet dit herhaaldelijk en niet alleen op het gebied van de woning- bouw. Een even kapitale fout is b.v. de uitmonding van de westeiijke rand-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 7