2e Afd. 21 augustus 1958 107 BEZOLDIGING VAKONDERWIJZERS. Aan de Raad, De salarissen voor het onderwijzend personeel bij het uitgebreid lager onderwijs hebben ingaande 1 september 1955 een aanzienlijke verhoging ondergaan. Ingaande 1 januari 1957 werd een nieuwe herziening van de salarisregeling voor deze onderwijzers van kracht, terwijl toen ook de regeling der salarissen voor het onderwijzend personeel bij het gewoon lager onderwijs in voor dit personeel gunstige zin werd gewijzigd. In verband met deze wijzigingen heeft de Minister van Binnenlandse Zaken c.a., in overleg met zijn ambtgenoot van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, nieuwe normen voor de salarissen van gemeentelijke vak- leerkrachten vastgesteld. Bij de vaststelling is er naar gestreefd op meer punten dan tot dusver het geval is geweest gelijkheid te verkrijgen tussen het salarisniveau van bepaaide categorieën van klasse-onderwijzers en bepaalde categorieën van vakleerkrachten. Een en ander is gepaard ge- gaan met een uitbreiding van het eerder bestaande aantal periodieke ver- hogingen evenals dit voor de klasse-onderwijzers is geschied. De nieuwe normen kunnen desgewenst worden toegepast van 1 januari 1957 af en voor de vakleerkrachten bij het uitgebreid lager onderwijs van 1 september 1955 af. Wij achten het alleszins redelijk dat de salarissen der gemeentelijke vak- leerkrachten, evenals dat voorheen het geval is geweest, ook nu aan de nieuwe normen worden aangepast. Daartoe hebben wij een wijziging van de bezoldigingsverordening voor de vakonderwijzers ontworpen, welke wij U hierbij ter vaststelling aanbieden. Een tweetai personeelsorganisaties hebben wij in de gelegenheid gesteld hun gevoelen over het ontwerp-besluit te onzer kennis te brengen. Eén dezer organisaties heeft medegedeeld zich hiermede geheel te kunnen ver- enigen. Heemstede, 13 augustus 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De Secretaris, A. van Wingerde l.s.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 1