167 21 augustus 1958. De provincie heeft er geen geld voor over. Het rijk heeft zijn subsidie- toekenmng uitgesteld tot 1962 als dan tenminste de begrotingswetgever geld voor dit doel zal kunnen en willen afzonderen. Met deze grote vraag-- tekens îs spreker niet bereid verder te gaan. Spreker wil alsnog verklaren dat hij niet een van de belhamels is ge- weest die medegewerkt hebben aan de afbraak van de brug, zoals de heer erspoor heeft verondersteld. Als de heer Verspoor schuldigen wil zoe- ken voor deze chaos, dan moet hij die zoeken bij vorige generaties en bii vorige gymeentebesturen. Het oude slot had veel eerder aangekocht moe- ten worden en dan was er misschien nog een kans geweest om er iets van te maken. Op dxt moment ziet spreker die mogelijkheid niet. ^S,^®Lieri4Îierî er aan' dat indertijd de tolpoort aan de Leidsevaart s verplaatst. Als de duivenpoort dan zo'n geweldige historische waarde heeft kan daar misschien ook een geschikte plaats voor gevonden worden en dan kan dat grote terrein dat vrijkomt voor iets anders worden bestemd Naar aanlexdmg van de door de voorzitter uitgedrukte spijt dat de V.R-fractie als een man tegen dxt voorstel is, zegt spreker, dat niet gedacht moet worden dat de heer Verhoeven hem heeft overgehaald om hef voorstel te zijn. Toen dit voorstel in zijn fractie werd besproken spreker dxrect voorgesteld om met deze restauratie niet verder te gaan. De heer Verhoeven was daarover natuurlijk zeer verheugd. Spreker def er °efte fum te verklaren dat de heer Verhoeven op geen enkele wijze de fractieleden heeft beïnvloed. De Voorzitter zegt, dat de heer Verhoeven heeft gezegd dat alle grond oud iSnt t grond,ls' sPreker wil er dan op wijzen dat het terrein van het oude sIot toch wel een bxjzonder plekje is omdat daar Adriaan Pauw Heer «tiri?feTS f f gewoond. Het lijkt spreker dat oorspronkelijk Heem- tede haar bestaan toch wel te danken zal hebben gehad aan het Slot. nr wrt t1" W1i n°gniaals toezeSgen dat burgemeester en wethouders zich utk tal - rekenschaP van geven dat een verdere restauratie alleen moge- hjk zal zijn als het rijk en de provincie flink in de zak tasten °.e nn voorgestelde conserverende maatregelen zijn dringend noodza kehjk Volgens de door burgemeester en wethouders verkregen inlichtingen is het onverantwoor-d om de zaken te laten zoals ze zijn. Spreker ho?pt dat dit woord voor de tegenstanders van het voorstel aanleiding moge zijn om hun houdmg" te herzien. ?pLfniWfrp"beSltUi,t T°rdt vervolS"ens met 11—6 stemmen vastgesteld. Tegen het voorstel stemden de heren Weijers, van Hees, Hopstaken Zegwaart, van der Linden en Verhoeven. VII. GARANTIE VAN EEN GELDLENING AAN TE GAAN DOOR DE STICHTING KENNEMEROORD. onder m6t ontwerP-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken 111. Garantie geldlening aan te gaan door de Stichting Kennemeroord. "?e y°orzitter deelt mede, dat de commissies voor de financiën en voor de Volksgezondheid zich hiermede kunnen verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 8 he6r-Va/' Houten> wethouder, is ten zeerste verheugd dat de raad ten „e f,1Jn ■nstemmxng heeft betuigd met dit voorstel. Het college is dank- dat van de Zljde van de Ned- Herv. Gemeente dit doeltreffend ini txatief îs ontwikkeld. Aan dit initiatief hebben burgemeester en wethouders femTente"^ befrokken.ng V6rleend hi6rbij 66n gr°0t belang voor de

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 10