21 augustus 1958. 168 VIII. AANVAARDING SCHENKING VAN 2 SCHILDERIJEN EN 1 CRAYONTEKENING VAN DE HEER E. H. VAN EEGHEN. Het ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 112. Aanvaarding schenking. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming en onder applaus vastgesteld. VlIIa. GELDLENING N.V. BANK VOOR NEDERLANDSCHE GEMEENTEN GROOT 69.000,— Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 113. Geldlening N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten groot 69.000,- De Voorzitter deelt mede, dat de financiële commissie zich hiermede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. VlIIb. TOEKENNING EREPENNING AAN D. KIKKERT. Het ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 114. Toekenning erepenning aan D. Kikkert. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. IX. BEGROTINGSWIJZIGINGEN 1957. a. model D no. 13 tot wijziging van de gemeente-begroting 1957 aange- vende voor de gewone dienst in inkomsten een vermeerdering van 21.655,80 en een vermindering van 15.000,en in uitgaven een vermeerdering van 8.036,28 en een vermindering van 1380,48 en voor de kapitaaldienst in uitgaven een vermeerdering en vermindering van 15.000,—. b. 2e wijziging van de begroting voor het elektriciteitsbedrijf dienstjaar 1957, aangevende voor de gewone dienst in baten een vermeerdering van 127.751,en een vermindering van 100.203.en in lasten een vermeerdering van 626.848,en een vermindering van 599.300, en voor de kapitaaldienst in inkomsten en uitgaven een vermeerdering van 90.179,76. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor de financiën zich hier- mede kan verenigen. De ontwerp-besluiten worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. REDE BURGEMEESTER TOT BESLUIT VAN DE ZITTINGSPERIODE VAN DE RAAD. Mevrouw, mijne heren. Staat U mij toe, alvorens met de rondvraag aan te vangen, dat ik, als voorzitter van Uw college, een enkel woord tot U allen spreek. We hebben vandaag een zeer bijzondere vergadering, n.l. naar alle waarschijnlijkheid de laatste van de raad in de huidige samenstelling. Een 5-jarige periode is afgesloten. Ik heb mij de moeite getroost eens na te gaan wat in die 5 jaar door de raad tot stand werd gebracht. Wanneer men de besluiten leest die door Uwe raad zijn genomen, dan beseft men eerst goed dat er veel werk moest worden verricht om de huishouding van de gemeente gaande te houden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 11