169 21 augustus 1958. Het zal wel een unicum zijn dat, door een verkiezing, in ons bestuurs- college zich een zo grote wisseling van personen voordoet als dit jaar bij Q grT lSn Wanneer straks de nieuwe raad zal aantreden zullen 8 leden van Uw college daar niet bij zijn. Het îs mij een behoefte deze 8 leden en ook natuurlijk hen die herkozen zijn, hartgrondig dank te betuigen voor het vele werk dat zij in de afge lopen 5 Jaren hebben verricht. Als ik alleen maar denk aan de belang- ijkste besluiten zoals de bouw van een rioolwaterzuiveringsinrichting- de bouw van 2 kleuterscholen; de uitbreiding van de Bronsteeschool- de me d™X!/erleend °P gr0n.d van art 72 der k0-wet^ de verordéning op de verpleeg- en verzorgingshuizen; de commissie voor de douchegelegen- heden in gemeentewoningen; aanleg van sportterreinen en tennisbanen zo vele andere, te veel om daarvan een lange bloemlezing te geven dan T 1 Pe c°ostateren dat de raad er uitgehaald heeft wat mogelijk Tk hen nvnnt TTf11', Dat kan ik op het ogenblik niet onderschrijven. f T spreek uit naam van U allen, dat het ons van hnddT 7-z v, W'J bePerkt waren in het nemen van onze besluiten. Wij hadden meér huizen willen bouwen, wij hadden een nieuw zwembad en een centraal sportcentrum willen stichten. Daar staat tegenover dat vele bedragen zijn gevoteerd om terreinen exploitabel te maken voor de bouw liet ZeThé M ÄnWlj te ^61111^ woningen kunnen bouwen, het was niet onze schuld. Wij hebben op dit gebied al het mogelijke gedaan Ten 00Sten en ten westen van de Glipper Dreef en ten zuiden van de Banka- straat zijn vele huizen verrezen. Er zijn maatregelen genomen ter conser- lantafrns nn d JVen terwijl zoveel mogrelijk is omgeschakeld van gas- iantaarns op de meuwe verlichtmgsmethode. ,VTak gezegd dat wij een team vormen. Wij zaten hier allen te stann Wi verwerkelijken. n-k de belangen van onze gemeente voor hedef ik waren op elkaar ingesteld, wij kenden elkaars eigenaardig- heden, elkaars zwakke en sterke zijden. Er is ook wel eens geklapt en er oifwTw 6enS J526 woorden 8-esproken, maar altijd, wanneer een spe- cifiek belang voor de gemeente ter tafel kwam, dan vond de raad zichzelf hnetTmwhtigheh Het m°et m« Van het hart dat de samenwerking tussen het ,College van burgemeester en wethouders en de raad en de onderlinge verstandhouding over het algemeen, uitschieters daargelaten in de afgf- zifn^nn^d0 g°e,d geweest- Daar°m mogen wij met voldoening terug- zien op de periode die achter ons ligt. En nu 'gaat het team uit elkaar eggaan is altijd vermengd met een zekere weemoed. Enkelen gaan er wien het zeer hard valt om de plaats die zij zo lang hebben ingenomen verlaten en anderen gaan omdat zij nu hun tijd gekomen achten Ik ben er van overtuigd dat îk spreek uit naam van U allen, als ik hen harteliik dank voor al hetgeen zij gedaan hebben. Wij leven in een tijd waarin zich f° Welnlgen mteresSGren voor de publieke zaak en waarin het zo moeilijk Sa®, mensen dm daarvoor met hart en ziel voelen, te strikken. Ik geloof dat al degcnen dle vandaag vertrekken met hart en ziel raadslid zijn ge- hl .'eder op Zljn el£en Wljze- Ik zal &een namen naar voren halen om n" m, JeTen ln raad 0f commissie genomen in herinnering te brengen Dün wil ik hever weer terugvallen op het teamwork waardoor het best mogelijke is bereikt De raad had veel meer willen bereiken maar helaas hij daarm geremd geworden door maatregelen van hogerhand In de eerste jaren werd de raad aan handen en voeten gebonden door gebrek aan ge^nehdm,dVaatSte jaren d°°r de investering's- en bestedingsbeperking. Van de leden die weggaan heeft de heer Zeelenberg van 1946—1958 ?lttnggehad. de heer van Bruggen van 1949-1958, de heer Reijnders van 19587mpf Tan N:spen ,van 1946~1958, de heer Verspoor van 1945— 1958 (met een korte onderbreking), de heer van Hees van 19491958 de heren Dijkstra en Weijers van 1953—1958. Het is wel zeer treffend dat de arkante figuren van 3 fractievoorzitters ons gaan verlaten. De heer

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 12