171 21 augustus 1958. heid dat daarvoor later vergunning- zal worden gegeven. Bovendien speelt et departement van volkshuisvesting en bouwnijverheid een rol in deze Burgemeester en wethouders kunnen er thans verder niets aan doen. AFSCHEIDSWOORDEN RAADSLEDEN. De heer Drs. Weijers zegt ''Nu ,lk deze laatste vergadering bijwoon overheerst toch wel een gevoel omdal ik f Van SPIJt rrat ik ln 1953 met dit werk begonnen ben maar omdat ik niet meer aan Uw vergaderingen en beraadslagingen zal mogen ee nemen. Ik heb dit zelf zo gewild, want ik was van mening dat mijn dag- ^nlaV°ndWerk niet voldoende tijd lieten om de zaken waarover bl shssmgen genomen moeten worden voldoende te bestuderen, ten einde daarop met emst en verantwoordelijkheid mijn ja of nee te kunnen laten Naast de gevoelens van spijt is toch wel overheersend mijn gevoel van Ikfier morrn D™kbaarheid voor de oprechte hartelijke samenwerking die hler mocht ondervinden. Die welwillendheid kwam in het begin niet zo- zeer van mijn kant. Ik was erg kritisch, misschien te kritisch ingesteld Het deed wel eens pijn als ik disharmonische geluiden naar voren bracht ^chth v? a6 echter met lang stand kunnen houden tegen de op. recMheid waarmede men mij tegemoet kwam. Ik heb juist uit de beginpe- die alf Se herinneringen aan mijn buurman de heer van BruggL, d e als goede en vaak als een vaderlijk vermanende buur mij wel een beetje in het gareel hield. In dit verband denkt spreker ook aan de prettige h f/nw-Van- wlJlen wethouder Disselkoen. De samenwerking met U allfn heeft bij mij de nodige waardering doen ontstaan voor het werk van de raad, een waardermg die ik vroeger niet zozeer had. Ik ben vol waardering voor U voorzitter, voor de stijlvolle wijze en de correctheid waarmede f f g lngen leldt; voor de wethouders die altijd welwillend op onze frihk efh^m m 8811 Zf6er gr°te sla^aardigheld. vaak to the point dui- dehjk en helder een antwoord gaven; voor de enorme emst en energie waarmede mijn mede-raadsleden de problemen aanpakten en deelnamm aan de beraadslagingen en de wijze waarop ieder probeerde de beslissingen dnt deT 6 d06n nitvallen- Dit allea heeft bij mij het gevoel gewlkt deze 5 jaar voor mij van zeer grote betekenis zijn geweest. Alleen vreugde blgfter bij mij over. Ik kan niet anders dan hopen dat in de ko- mende raad die samenwerking net zo goed of nog beter zal zijn dan nu en dat hij na ernstige beraadslagingen die wijze raetslagen zal nemen om te voorkomen dat het volk vervalt". (applaus). m De heer van Hees zegt: Tk'hff11 dankbaar voor de J'aren die ik in deze raad heb doorgebracht b ler veel geleerd- Ik heh respect voor de leiding van burgemeester en wethouders' dle miJ hei vertrouwen geeft dat ook in de toekomst hier zeer zeker m goede samenwerking met de raad zal worden gewerkt Naar hfi &esPrekken m de vergaderingen van de raad heb ik dikwijls met veel ('apflff6) ge uisterd' Ik ben dankbaar dit meegemaakt te hebben". De heer Verhoeven zegt: "fbnhcer de Voorzitter. Staat U mij toe dat ik als doodgewoon lid van niet dat TT°hr,rfn scheldende medel leden enige woorden spreek. Ik hoop met dat: U het als pedantene zult opvatten, maar ik voel me werkelijk ge- zeXn J gr° 6 6X00118 die er op het °&enhlik P^aats vindt, iets te zefeSen- Ik zou bierbij in de eerste plaats willen betrekken mijn linkerbuurvrouw mevr. van Nispen. Ik heb het grote voorrecht gehad om naast mevr van Nispen te worden geplaatst. Mevr. van Nispen heeft mij, als ik ook'een=

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 14