OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag, 21 augustus 1958, des nam. om 4.30 uur. 21 augustus 1958. 158 Voorzitter: de heer Mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevr. J. van Nispen-van Wely en de heren O. A. Brink, Mr. Dr. J. van Bruggen, K. J. Dijkstra, W. J. H. van Hees, A. C. Hopstaken, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, W. J. Reijnders, M. D. Scheer, Th. J. H. Verhoeven, A. J. J. Verspoor, Drs. M. Weijers, Mr. J. H. G. Zeelenberg, P. Zegwaart en de wethouders A. J. van Houten en Mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer T. M. Schelling. Afwezig met kennisgeving: mevr. H. v. d. Meulen-Houwer en de heer E. J. van Lent. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Reijnders wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 31 juli 1958. 2. Ingekomen stukken. 3. Bezoldiging vakonderwijzers (197). 4. Vaststelling partiële herziening van het uitbreidingsplan-in-onderdelen LIV-B voor het terrein aan de zuidzijde van de Dr. Schaepmanlaan, begrensd door de Ringvaart, de vaart tussen de Ringvaart en het per- ceel Glipperweg 96 en door de Glipper Dreef (108). 5. Krediet voor verbetering van de dienstwoning Glipper Dreef 127 (109). 6. Krediet voor het verrichten van herstelwerkzaamheden aan de duiven- poort, de voorpoort en de walmuur van het Oude Slot (110). 7. Garantie van een geldlening aan te gaan door de Stichting Kenne- meroord (111). 8. Aanvaarding schenking van 2 schilderijen en 1 crayontekening van de heer E. H. van Eeghen (112). 8a. Geldlening N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten groot 69.000, (113). 8b. Toekenning erepenning aan D. Kikkert (114). 9. Begrotingswijzigingen 1957. 10. Rondvraag. T. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN DER VERGADERING VAN 31 JULI 1958. De notulen worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. II. INGEKOMEN STUKKEN. a. goedkeuring door gedeputeerde staten bij besluit van 6 augustus 1958, no. 144, van de raadsbesluiten d.d. 31 juli 1958, no. 96 ,,Geldlening N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten groot f 209.000,en d.d. 31 juli 1958, no. 95 „Geldlening N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten groot 220.000, b. idem bij besluit van 23 juli 1958, no. 85, van het raadsbesluit d.d. 26 juni 1958, no. 70 „Tegemoetkoming in verplaatsingskosten aan leidsters van openbare en bijzondere kleuterscholen".

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 1