159 21 augustus 1958. c. idem bij besluit van 30 juli 1958, no. 49, van het raadsbesluit d.d. 26 juni 1958, no. 84 ,,Verkoop grond van het terreinencomplex „Meer en Berg". d. idem bij besluit van 6 augustus 1958, no. 89, van het raadsbesluit d.d. 26 juni 1958, no. 81 „Verlenging termijn van ontruiming onbewoonbaar verklaarde woning". e. verslagen van kasopneming en controle administratie over het 2e kwar- taal 1958 van: sociale zaken, fonds armengoederen, hoofdinspecteur politie; idem 3e kwartaal 1958 hoofdinspecteur van politie. f. le en 2e wijziging van de begroting 1958 van de Kringraad van de Kring Noordholland 6 Bescherming Bevolking. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders worden de stukken genoemd onder a t/m f, zonder hoofdelijke stemming, voor kennisgeving aangenomen. g. aanvrage van het r.-k. Parochiaal Kerkbestuur van de H. Bavo te Heemstede, d.d. 13 augustus 1958, om op grond van artikel 72, le lid der Lager-onderwijswet 1920 gelden beschikbaar te stellen voor het aanschaffen van leerboeken ten behoeve van de Jacobaschool. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt, zonder hoofdelijke stemming, besloten, dit verzoek in hun handen te stellen voor preadvies. h. verzoek van J. A. de Jong te Heemstede d.d. 13 augustus 1958, om een geldelijke tegemoetkoming in de vervoerskosten van zijn zoon Johan Anton, voor het bezoeken van de Prinses Marijkeschool, school voor bijzonder buitengewoon lager onderwijs te Haarlem. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt, zonder hoofdelijke stemming, besloten, een bijdrage te verlenen van i 6,per maand ingaande 1 september 1958. i. verzoek van T. Meinster te Heemstede d.d. 15 augustus 1958, om een geldelijke tegemoetkoming in de vervoerskosten van zijn zoon Teunis, voor het bezoeken van de Koningin Emmaschool, school voor bijzonder buitengewoon lager onderwijs te Hoofddorp. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt, zonder hoofdelijke stemming, besloten, een bijdrage te verlenen van f 6,per maand ingaande 19 augustus 1958. III. BEZOLDIGING VAKONDERWIJZERS. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 107. Bezoldiging vakonderwijzers. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. IV. VASTSTELLJNG PARTIËLE HERZIENING VAN HET UITBREIDINGSPLAN IN ONDERDELEN LIV-B VOOR HET TERREIN AAN DE ZUIDZIJDE VAN DE DR. SGHAEPMANLAAN, BEGRENSD DOOR DE RINGVAART, DE VAART TUSSEN DE RINGVAART EN HET PERCEEL GLIPPERWEG 96 EN DOOR DE GLIPPER DREEF. Het voorstel met ontwerp-besluit, toelichtende beschrijving en bebou- wingsvoorschriften is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 108. Vaststelling partiële herziening van het uitbreidingsplan in onder- delen LIV-B voor het terrein aan de zuidzijde van de Dr. Sfchaepmanlaan,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 2