177 21 augustus 1958. sprekers al gezegd heeft maakt men vrienden in de raad. Men maakt in- derdaad vrienden en dat wel uit de meest uiteenlopende politieke richting. Ik geloof dat dit juist de beiangrijke factor is geweest voor de goede sa- menwerking in deze raad. Als men het laatst het woord neemt is het niet gemakkelijk een nieuw geluid te laten horen. Het is U bekend, dat ik altrjd kort en zakelijk ben. Dat zit waarschijnlijk hierin, dat ik een technisch mens ben, zoals de heer Verhoeven het uitdrukte, maar ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Er is zo straks al gezegd dat afscheid nemen iets weemoedigs heeft, wat zeker juist is. Ik meen echter de leeftijd bereikt te hebben die mij het recht geeft om dit mandaat neer te leggen en om jongere krachten ge- legenheid te geven mijn taak verder voort te zetten. Ik hoop dat ik toch in meerdere of mindere mate voor de gemeente Heemstede nuttig werk heb kunnen verrichten. Ik dank U allen nogmaals voor de buitengewoon pret- tige samenwerking. Ik hoop dat het toekomstige college van burgemeester en wethouders in dezelfde geest zal blijven werken zoals het tot nu toe ge- daan heeft. Voorts wil ik hier een woord van dank spreken tot de amb- tenaren van de gemeente met aan het hoofd de secretaris, die mij altijd op de meest aangename manier ter wille zijn geweest met het verstrekken van inlichtingen. De ambtenaren van Heemstede staan trouwens bekend voor de prettige manier waarop zij iedereen te woord staan. Dan nog wens ik de voorzitter toe dat het hem gegeven moge zijn om zeer lang aan het hoofd van deze gemeente te staan. Dat Uw gezin U een steun moge zijn bij het vervullen van Uw taak opdat, wanneer U eenmaal de raad vaar- wel moet zeggen, de Heemsteedse gemeentenaren kunnen zeggen: de bur- gemeester was onze burgervader." (applaus). De Voorzitter dankt voor de woorden tot hem persoonlijk gericht. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 20