21 augustus 1958. 160 begrensd door de Ringvaart, de vaart tussen de Ringvaart en het perceel Glipperweg 96 en door de Glipper Dreef. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor openbare werken zich hiermede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. V. KREDIET VOOR VERBETERING VAN DE DIENSTWONING GLIPPER DREEF 127. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 109. Verbetering dienstwoning Glipper Dreef 127. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor openbare werken zich hiermede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. VI. KREDIET VOOR HET VERRICHTEN VAN HERSTELWERK- ZAAMHEDEN AAN DE DUIVENPOORT, DE VOORPOORT EN DE WALMUUR VAN HET OUDE SLOT. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 111. Herstelwerkzaamheden aan de duivenpoort, de voorpoort en de walmuur van het oude slot. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor openbare werken zich hiermede kan verenigen. Eén lid heeft zijn stem voorbehouden. De heer Zegwaart herinnert aan de spreekwijze ,,als je a zegt moet je ook b zeggen". Spreker gelooft dat zowel het college als de meerderheid van de raad zich hiernaar hebben gedragen bij de behandeling van voor- stellen betreffende het oude slot. Spreker vreest dat de raad niet alleen zal kunnen volstaan met het zeggen van a en b maar waarschijnlijk wel het hele alfabet zal moeten afwerken. Spreker gelooft dat, als men door a gezegd te hebben heeft bemerkt dat men zijn hoofd al in een strop heeft gestoken en door b en c te zeggen die strop steeds strakker wordt aange- haald, het helemaal geen schande is als men er dan voor past om verder het alfabet te volgen. Evenals nu heeft spreker vroeger de toestand ter plaatse opgenomen. Bij zijn eerste bezoek hebben misschien de sentimenten van de jongenskiel spreker heeft daar nl. als jongen gespeeld en geravot hem parten gespeeld. Spreker is van oordeel geweest dat in het voorstel, zoals het enige jaren geleden aan de raad is voorgelegd, inderdaad wat zat. Er werd toen n.l. voorgehouden, dat de restanten van het oude slot zouden worden opgebouwd met steun van Monumentenzorg en van de Provincie. Een deel van de grond zou bestemd worden voor woningbouw en er zou een recreatieoord komen. Van dat hele verhaal gelooft spreker op het moment niets meer. Ieder die daar is gaan kijken zal tot de ontdekking zijn geko- men, dat van het hele geval nog enige duizenden stenen, zij het dan wankel, op elkaar staan. Nu stellen burgemeester en wethouders voor om de in- gangspoort, de duivenpoort en de walmuur te herstellen. Spreker vraagt zich af waarom dat wordt voorgesteld. Zien burgemeester en wethouders er zelf nog enig perspectief in? Verwachten zij dat ooit nog eens tot ver- dere restauratie van de overblijfselen zal worden gekomen? Zouden de fundamenten van het oude slot nog eens worden opgetrokken, dan zal dat een miljoenenwerk worden. Spreker ziet niet in dat Heemstede hiervoor dit bedrag moet voteren. Hij is van mening dat het geld in een bodemloze put smijten is. Hij ziet er geen perspectief in, noch het nut er van. Spreker

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 3