21 augustus 1958. 162 geschoven terwijl de provincie niet subsidieert. Dit heeft bij spreker wel enige teleurstelling gewekt. Hij weet ook niet waar men met deze restau- ratie aan toe is. Spreker heeft in de commissie voor openbare werken de vraag gesteld wat nu de verdere plannen zijn. Hij zou zo graag gezien hebben dat er een omlijnd plan was voorgelegd waaruit zou kunnen blijken wat er gaat gebeuren en wat een en ander zo ongeveer zal kosten. Mis- schien dat er dan voor zijn fractie, althans voor spreker, aanleiding zou kunnen zijn om met het voorstel mee te gaan. Nu spreker echter helemaal in het duister tast, kan hij geen vrijheid vinden zijn stem aan het voorstel te geven. De heer Verspoor zal van harte zijn stem aan dit voorstel geven. A1 zou er in de toekomst van een verdere restauratie niets komen dan nog vormt hetgeen in dit voorstel is vervat, een afgerond geheel. Daardoor zal toch altijd nog de herinnering bewaard blijven aan hetgeen ééns was. De inrijpoort en de duivenpoort zijn werkelijk objecten die de moeite waard zijn om daar wat aan te besteden. Waar de heer Zegwaart zo openlijk bekent dat hij toch wel een beetje schuldgevoel heeft doordat hij in zijn jeugd misschien ook wel een handje geholpen heeft aan de afbraak van het oude slot, zou spreker het zeer waarderen indien hij nu zou meehelpen om nog iets van de overblijfselen te redden door zijn stem aan dit voorstel te geven. Het stemt de heer Verhoeven tot droefheid dat de heren van Bruggen en Verspoor zich zô over dit voorstel hebben uitgelaten. Aan de andere kant is spreker echter verheugd. Hij gelooft niet in het maken van projelieten maar wel in apostolaat. Sinds het moment dat de gemeente op een onbe- waakt ogenblik het oude slot heeft gekocht, heeft spreker zich verzet tegen het restaureren van de overblijfselen daarvan. Van de walmuur b.v. is nu nog veel minder over dan op het moment van de aankoop van het oude slot. Blijven restaureren aan een ruïne is een hopeloos werk. Spreker heeft alle achting en respect voor wat in het verleden geweest is, maar het gaat toch wel te ver om deze hele bouwval te willen restaureren. Dit geldt temeer omdat het rijk zijn subsidie-toezegging heeft verschoven naar 1962. Wie zal zeggen hoe men er dan financieel voorstaat. Spreker is bang dat dit een wissel op de eeuwigheid gaat worden die niet gehonoreerd wordt. Wij krijgen straks voor dit gerestaureerde onderdeel niets terug en ook niet voor het restant. Het is jammer dat dit vervallen is, maar we moeten ons bij de feiten neerleggen. Het is al erg genoeg dat de gemeente die dure grond, waarop niet gebouwd kan worden toentertijd heeft gekocht. Het apostolaat dat spreker uitgeoefend heeft strekte zich uit tot zijn mede-raadsleden, die hij heeft verweten dat zij jongenskielsentimenten hebben laten werken toen zij zo voor het behoud van het oude slot pleitten. Men zal begrijpen hoezeer het hem verheugt dat hij van die zijde thans mag vernemen dat restauratie van de overblijfselen van het oude slot eigen- lijk geld gooien is in een bodemloze put. Met dit begin zijn we er niet mee. Wij zeggen straks, zoals de heer Zegwaart gezegd heeft, het hele alfabet op. Spreker zou willen voorstellen om dit besluit te verdagen. In de nieuwe raad komen 8 van de thans zitting hebbende raadsleden niet terug. Is het eigenlijk niet een beetje onnet om op de valreep, vlak voor de nieuwe raad optreedt, dit besluit te nemen? Laat de nieuwe 10 wijze mensen over dit voorstel mede oordelen. Wellicht valt hun oordeel anders uit. Voor een ge- meente als Heemstede is dit een grote uitgaaf, welke spreker sterk af- raadt. De heer van Hees zou het voorstel van de heer Verhoeven graag willen steunen. Spreker is tegen restauratie van het oude slot. Z.i. moet men geen goed geld naar kwaad geld gooien. De heer van Bruggen heeft gezegd,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 5