115 4e Afd. 2 september 1958 VERORDENING REGELENDE DE SAMENSTELLING EN DE WERKKRING DER VASTE COMMISSIËN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 60 EN ARTIKEL 197 DER GEMEENTEWET De Raad der gemeente Heemstede Gezien het door de heer Th. J. H. Verhoeven en nog 9 leden van de Raad getekend voorstel tot wijziging van artikel 1 der bovengenoemde ver- ordening; Gehoord de toelichting op dat voorstel; BESLLUIT de Verordening, regelende de samenstelling en de werkkring der vaste commissiën, als bedoeld bij de artikelen 60 en 197 der Gemeentewet te wijzigen in die zin dat nâ de eerste zin van de 3e alinea van artikel 1 wordt ingevoegd: „In door de raad te bepalen gevallen kan in plaats van „vijf ieden" gelezen worden „zes leden"." Gedaan ter openbare raadsvergadering van 2 september 1958. De secretaris, De voorzitter.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 1