OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op dinsdag, 2 september 1958, des nam. om 4 uur. 2 september 1958. 178 Voorzitterde heer Mr. A. G. A. riddfec.van Rappard, Burgemeester. Tegenwoordig zijn de dames: H. van der Meulen-Houwer en E. M. A. Vriesendorp-de Clercq en de heren: O. A. Brink, J. C. Corver, A. C. Hop- staken A J. van Houten, P. Kemp, Ir. J. Kooijmans, E. J. van Lent, N. J. van 'der Linden, Mr. K. A. F. J. Pliester, Mr. J. W. Rutgers, M. D. Scheer, G. M. Schuitenmaker, Ir. D. Tinbergen, Th. J. H. Verhoeven, H. J. Verkouw, H. D. Vooren, G. J. Willemse, Mr. O. H. van Wijk en P. Zeg- waart. Secretaris: de heer T. M. Scheliing. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikeiijke wijze. De heer Corver wordt door het lot aangewezen om bij e.ventúele stem- mingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Beëdiging raadsleden. 2. Benoeming wethouders. (aftredend; E. J. van Lent, A. J. van Houten en Mr. O. H. van Wijk). 3. Benoeming leden raadscommissiën a. commissie voor de financiën; (aftredend: W. J. Reijnders, Th. J. H. Verhoeven, Mr. Dr. J. van Bruggen, Mr. J. H. G. Zeelenberg) b. commissie voor de gas-, duinwater- en elektriciteitsbedrijven; (aftredend: O. A. Brink, Ir. J. Kooijmans, A. J. J. Verspoor, P. Zeg- waart) c. commissie voor openbare werken en reinigingsdienst (aftredend: Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, M. D. Scheer, A. J. J. Verspoor) d. commissie voor het grondbedrijf (aftredend: W. J. H. van Hees, Drs. M. Weijers, W. J. Reijnders, K. J. Dijkstra) e. commissie voor de plantsoenen; (aftredend: A. C. Hopstaken, Ir. J. Kooijmans, J. van Nispen-van Wely, A. J. J. Verspoor) f. commissie voor het onderwijs; (aftredend: Mr. Dr. J. van Bruggen, Drs. M. Weijers, J. van Nis- pen-van Wely, Th. J. H. Verhoeven, H. van der Meulen-Houwer) Voorgesteld w'ordt het aantal leden weer te bepalen op vier. g. commissie voor sociale zaken; (aftredend: O. A. Brink, K. J. Dijkstra, A. C. Hopstaken, H. van der Meulen-Houwer) h. commissie voor de volkgezondheid; (aftredend: Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, J. van Nispen- van Wely, H. van der Meulen-Houwer) i. commissie voor de volkshuisvesting; (aftredend: O. A. Brink, W. J. Reijnders, P. Zegwaart, K. J. Dijk- stra). j. commissie voor de strafverordeningen

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 1