179 2 september 1958. (aftredend: W. J. H. van Hees, Mr. Dr. J. van Bruggen W. J Reiin- ders, Mr. J. H. G. Zeelenberg) k. commissie voor het georganiseerd overleg (aftredend: leden: W. J. Reijnders, Mr. Dr.'J. van Bruggen P Zee waart; plaatsvervangende leden: O. A. Brink, M D. Scheér N J van der Linden). I. BEËDIGING RAADSLEDEN. Nadat door de Voorzitter de eedsformulieren zijn voorgelezen worden door mevrouw Vriesendorp-de Clercq en de heren Brink, Corver Hopstaken van Houten, Kemp, Kooijmans, van Lent, van der Linden, Pliester Rutgers' Scheer, Schuitenmaker, Tinbergen, Verhoeven, Verkouw, Willemse van Wijk en Zegwaart de voorgeschreven eden en door mevrouw van der Meu- len-Houwer en de heer Vooren de beloften en verklaring in handen van de voorzitter afgelegd. De Voorzïtter houdt hierna de volgende toespraak: „Het verheugt mij dat ik U allen hartelijk welkom kan heten in deze vergadering. Ik zie vele oude vertrouwde geziehten onder U. Het stemt mij tot vreugde dat zij wederom zijn afgevaardigd om in dit college de belangen van de gemeente voor te staan. Ongetwijfeld zullen zij zich ook m de komende periode volkomen geven, een ieder naar zijn eigen aard en met de gaven die hem of haar gegeven zijn. Ik richt ook een zeer bijzonder woord van welkom tot de nieuwe raadsleden, tien in getal. Ik kan mij voorstellen dat het voor U nog enigszins vreemd is om deel van dit college të maken. Ik hoop echter dat gij U weldra volkomen thuis zult gevoelen en dat U met elkaar een team zult vormen. T.TW6 r,?ad 1S geroepen om de belangen van de gemeenschap voor te staan alles wat de raad als noodzakelijk ziet kan altijd ten uitvoer worden gelegd. Helaas bereiken ons vanuit Den Haag nog wel -eens beperkende bepalmgen. Ik hoop dat het U gegeven moge zijn om voor deze gemeente het meest bereikbare te verkrijgen. Wlj zijn democraten. Verschillende bevolkingsgroepen zijn hier ver- tegenwoordigd en uiteraard zulien er meningsverschillen blijven. Maar laten wij door alles altijd het belang van deze gemeente zien Deze ge- meente heeft raden van verschillende samensteliing gekend maar is toch uitgegroeid tot de prachtige forensengemeente waar wij allen zo intens trots op zijn. Samenwerking is nodig maar ook vertrouwen in elkander en eerbiediging van elkanders overtuiging. T°en ik vanmiddag overdacht wat ik tot U wilde zeggen trof ik de vol- gende gedachte aan: „de ware democratie kan alleen berusten op samen- werkmg, op erkenning van de broederschap tussen de mensen en op zelf- opoffermg m dienst van de gemeente". Ik hoop dat deze drie voorwaarden steeds de beraadslagingen in ons college zullen kenmerken en dat wij m deze vierjarige periode werkelijk veel tot stand zullen mogen brengen m «et belang van deze ons allen zo geliefde gemeente." (applaus). II. BENOEMING WETHOUDERS. De Voorzitter deelt mede, dat de volgende voorstellen zijn ingediend: „Ondergetekenden, leden van de raad, stellen U voor, het aantal wethou- ders der gemeente voortaan te bepalen op 4. (getekend) Th. J H Verhoe- ven, K. A. F. J. Pliester, E. J. van Lent en P. Kemp." "De ondergetekenden, leden van de raad der gemeente Heemstede, stellen vo°r, met toepassing van het bepaalde in artikel 86 der gemeentewet het aantal wethouders der gemeente Heemstede van drie op vier te brengen en uit te spreken, dat naar de mening van de raad aan dit besluit een duur-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 2