I 2 september 1958. 180 zaam karakter moet worden gegeven. (getekend) H. v. d. Meulen-Houwer, H. J. Verkouw, D. Tinbergen.)" De heer Verkouw zegt, dat uit het door een aantal leden van de raad ingediende voorstel duidelijk is gebleken, dat de fractie van de P. v. d. A., waarvan deze leden deel uitmaken, eveneens kan instemmen met een be- sluit om het aantal wethouders van drie op vier te brengen. Er is evenwel een verschil met het door anderen ingediende voorstel, in zoverre dat onze fractie aan het door de raad eventueel te nemen besluit geen tijdelijk doch een duurzaam karakter wenst te geven. De fractie van de P.v.d.A. voelt er namelijk allerminst voor om, naar believen van de anderen en al naar gelang het hen uitkomt, de vierde zetel beurtelings te creëren en in te trekken. De ene keer door met een keur van argumenten en op objectieve gronden een aantal van drie te verdedigen en een andere maai door aan de hand van subjeetieve motieven met evenveel verve voor een aantal van vier in het krijt te treden. Onze fractie acht dit heen en weer dobberen voor een gemeente als Heemstede bovendien stijlioos en naar het haar voorkomt ook niet in overeenstemming met de bedoelingen van de wetgever. Ook al zou men het er over eens kunnen zijn, dat een aantal van vier wethouders niet strikt noodzakelijk is mits een dergelijke opvatting niet voortspruit uit een zekere gezapigheid, die tevreden is met het conso- lideren van datgene wat er is zo lijdt het geen twijfel, dat met vier wethouders een meer initiatiefrijk en voortvarend bestuur mogelijk is. De gemeentelijke bemoeienissen breiden zich op allerlei terreinen uit, de problemen worden veelvuldiger en ingewikkelder en vragen steeds meer tijd van hen die er mee belast zijn. Ook het zielental neemt regelmatig toe. Het aantal van de wethouders heeft -duff verder ook iets te maken met politieke samenstelling van de raad, volgens enige commentaren op het îj yo-fcdesbetreffende artikel van de gemeentewet, een noodzakelijk gevolg van ons vertegenwoordigend stelsel. De samenstelling van de raad in Heemstede rl is duidelijk: 2 grote en 2 kleine partijen. Bij een aantal van 4 wethouders wordt de mogelijkheid geschapen om alle groeperingen in de raad een constructieve bijdrage te doen leveren in het dagelijks bestuur der ge- Op deze gronden zijn de aan het woord zijnde leden van mening, dat ook in de toekomst een aantal van vier wethouders het meest gewenst is. De heer Verhoeven zou willen opmerken, dat een toekomstig besluit van de raad altijd derogeert aan een voorafgaand. Wij kunnen moeilijk hierover beslissen want wij weten niet wat er in de toekomst zal gebeuren. Het lijkt de heer Verkouw niet bezwaarlijk dat de raad uitspreekt, dat dit besluit naar zijn mening een duurzaam karakter zal moeten dragen, temeer waar hier de kans van een groeiend zielental bestaat. Dit doet niet af aan het feit dat de raad daarop t.z.t. kan terugkomen. De bedoeling van het andere voorstel is juist en de heer Verhoeven zal wel zo vrien- delijk zijn dit nader toe te lichten dat het een tijdelijk karakter zal dragen. A1 ligt dit dan niet in het voorstel geformuleerd dan zal dit toch uit de toelichting wel blijken. De heer Verhoeven gelooft niet dat hij zijn voorstel aanstonds zal moti- veren. Hij is met de fractieleider van de V.V.D. overeengekomen dat die een verklaring zal afleggen. Spreker zal daarna bekijken of het nodig is alsnog een verklaring af te leggen. De heer Mr. Rutgers zegt, dat de fractie van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie er inderdaad prijs op stelt te verklaren waarom zij het voor- stel van de heer Verhoeven en mede-ondertekenaren zal steunen en het voorstel van de heer Verkouw en de zijnen niet zal steunen. Zijn fractie stelt daar des te meer prijs op, omdat een deel van de regionale pers de vorige week in een wat onjuiste berichtgeving verkeerd gegist heeft naar meente.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 3