181 2 september 1958. de motieven van het standpunt van de V.V.O. ten aanzien van de vierde wethouderszetel. Uitdrukkelijk zij voorop gesteld, dat de huidige fractie van de V.V.D. evenals de fractie in de vorige raad, normaliter voor Heemstede 3 wet- houders voldoende acht. Spreker behoeft slechts te wijzen op het feit dat beneden de 20.000 inwoners het wethoudersaantal op 2 wordt gesteld en van 20.000—100.000 inwoners op 3 of 4 en het feit dat Heemstede ruim 25.000 inwoners telt, om dit duidelijk te maken, terwijl hij ook aanneemt dat er hier niet zodanige moeilijkheden zijn dat bepaald daarom naar een groter aantal wethouders moet worden gestreefd. Er moeten dus andere bijzondere omstandigheden zijn om te besluiten tot de benoeming van 4 wethouders. Dergelijke bijzondere omstandigheden zijn er naar het oordeel van de fractie van de V.V.D. inderdaad. De eerste en de voornaamste om- standigheid is deze, dat de voorzitter te kennen heeft gegeven in de komende zittingsperiode geen wethoudersportefeuille te kunnen beheren. Deze kennisgeving hebben wij zonder meer te accepteren, nu de achter- grond daarvan is de thans tot ons aller verheugenis goede gezondheid van de voorzitter, die echter ook goed moet blijven. Nog zou sprekers fractie onder deze omstandigheid wellicht proberen vast te houden aan 3 wethouders, indien zij het verantwoord zou achten meer werk op de schouders van de wethouders te laden. Zij acht dit echter niet verantwoord. Even vooruitlopend op hetgeen straks behandeld zal worden, wil spreker namens zijn fractie zeggen, dat zij prijs stelt op terug- keer van de 3 wethouders die in de vorige raadsperiode deze post hebben bekleed. Waarom zij daar prijs op stelt daar komt spreker dadeiijk nog wel op terug. Zijn fractie gaat er van uit dat het in het belang van Heem- stede is als deze heren terugkeren. Nu is het zo, dat de heren van Lent en van Houten hun beste krachten aan de gemeente geven maar meer kracht kunnen zij ook niet opbrengen. Met de heer van Wijk is het anders gesteld Die is nog jong en als spreker het woord mag gebruiken een mannetjes- putter. Edoch hij heeft het zo druk met het uit de put halen van mannetjes, dat deze man zich daarmede reeds voor een groot deel uitput. Tot goed begrip van zaken dient aan het voorafgaande nog het volgende te worden toegevoegd. Sprekers fractie acht het n.l. alleszins geiukkig dat het wethouderschap in deze gemeente slechts een gedeeltelijke dagtaa'k is. Alles wat tendeert naar een full-time-job als wethouder van deze gemeente wil zij in het algemeen belang tegengaan. Zij stelt er prijs op, dat personen, die m het volle maatschappelijke leven staan of hebben gestaan, in de ge- legenheid worden gesteld om mede leiding te geven aan deze gemeente. Zij meent bovendien, dat er eventueel politiek ongelukkige situaties kunnen voortvloeien uit de aanwezigheid van wethouders die van het politieke ambt hun enige en hoofdfunctie maken. Natuurlijk dienen de wethouders voldoende tijd voor hun werkzaamheden te kunnen vinden, niet alleen om hun nor- male werkzaamheden te vervullen doch ook om met voldoende initiatieven naar voren te kunnen komen. Zijn fractie wil liever 4 wethouders hebben die het politieke ambt als bijfunctie vervullen dan 3 wethouders die een te groot gedeelte van hun werkkracht aan deze functie moeten geven. Een vergelijking derhalve met 4 wethouders in een grotere gemeente gaat be- Paald niet op. Men kan niet zeggen dat b.v. Haarlem tot nu toe 4 wethou- ders had en Heemstede nu ook, want er is sprake van een gans verschillend soort van wethouderschap n.l. een gedeeltelijke functie en een volle functie. Na het voorgaande zal het duidelijk zijn dat sprekers fractie de om- standigheden van dit ogenblik zodanig acht, dat zij het juist oordeelt dat 4 wetbouders worden benoemd. Dat betekent dus, dat zij, deze omstandig- heid in aanmerking genomen, telkens opnieuw wil bezien hoe deze om- standigheden zijn. Spreker meent, dat het ook volgens de gemeentewet juist is, dat men op het moment dat over het aantal portefeuilles wordt geoordeeld de omstandigheden in ogenschouw neemt. In het algemeen be-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 4