2 september 1958. 182 lang van Heemstede acht sprekers fractie op dit ogenblik 4 wethouders noodzakelijk. Het lijkt haar echter niet juist zich te binden aan het geven van duurzaamheid daaraan. De heer Mr. Pliester wil verklaren, zoals trouwens van ouds bekend zal zijn, dat zijn fractie van mening is, dat een plaats als Heemstede vol- doende bestuurd kan worden door 3 wethouders. De bijzondere omstandig- heid waarop de heer Rutgers zoëven al heeft gedoeld en welke voor ons doorslaggevend is, n.l. dat de voorzitter de wens te kennen heeft gegeven dat hij de afd. onderwijs niet meer zal beheren, heeft sprekers fractie er toe gebracht om zich voor de komende periode neer te leggen bij een college met 4 wethouders. Naar aanleiding van het voorstel van de heer Verkouw c.s. zegt spreker, dat zijn fractie dit niet zal steunen. Niet alleen zitten wij hier niet om beslissingen ad hoc te nemen maar alle beslissingen die wij nemen zijn van meer duurzaam karakter. Mocht daaraan in verband met de verklaring van de heer Rutgers een andere betekenis toegekend moeten worden, dan meent spreker toch dat wij hier voorlopig in principe wel toe kunnen be- sluiten als wij ons voorstellen dat het voor de komende periode is. Dit is de reden waarom ondanks de voorkeur voor 3 wethouders, zijn fractie graag het voorstel van de heer Verhoeven c.s. zal steunen. De heer Verkouw zegt, dat er voor de fractie van de P. v. d. A. zeker geen aanleiding is om, na het aanhoren van de zo juist door de heer Rut- gers afgelegde verklarinp- en met de wetenschap van wat hiervan het ge- volg zal zijn, te applaudiseren. Zij meent zich echter wel enkele opmerkin- gen te mogen veroorloven. In de eerste plaats over de gevolgde procedure. Het is in ons land tot nu toe een goede gewoonte om in het voor-overleg alle bona-fide fracties als voiwaardig te betrekken. Dat men met name in een gemeente van de standing van Heemstede van deze gewoonte is afge- weken, valt te betreuren; is geen gelukkige start en siert dunkt ons aller- minst hen, die daartoe het besluit namen. Indien hierin een uiting gezien moet worden van het respect, dat men de Partij van de Arbeid en haar vertegenwoordigers toedraagt, dan moet men wel sterk gaan twijfelen aan de mogelijkheid van een goede samenwerking en aangename persoonlijke verhoudingen in de periode die voor ons ligt. Zeker, vrijdagavond 29 augus- tus mocht een vertegenwoordiger van onze fractie alsnog aan een te elfder ure gearrangeerde bespreking deelnemen, maar van een redelijk overleg kon toen geen sprake meer zijn, omdat men, buiten de P.v.d.A. om, over de verdeling van de wethouderszetels al beslist had. Dit heeft ons bovenal ge- griefd, omdat wij ons tijdig voor elk overleg hadden opengesteld, gegriefd omdat wij bij informatie van de V.V.D. naar de K.V.P. werden verwezen, waarbij wij tot de ontdekking moesten komen, dat de leiders van deze fracties blijkbaar zo bezet waren, dat er alleen tijd kon overschieten voor de bovengenoemde schijnvertoning. De P. v. d. A. heeft er akte van genomen, dat deze gang van zaken ook bij leden van de andere partijen een gevoel van onbehagen heeft gewekt en dat de fractieleiders, zij het ook achteraf, zich hebben uitgeput in het zoeken van een aannemelijke verklaring, hierin bestaande, dat men elkaar over en weer op bepaalde verzuimen moest wijzen. Genoeg hierover. Over de, volgens de afgelegde verklaringen, te verwachten samenstelling van het dagelijks bestuur, meent spreker namens zijn fractie het volgende te moeten opmerken. De P. v. d. A. wil graag toegeven, dat het in gemeenten met een ge- mengd kiezerscorps moeilijk is om een verdeling te creëren, die alle par- tijen volledig kan bevredigen. En evenzeer, dat het in Heemstede extra moeilijk ligt, doordat de V.V.D. en de K.V.P., naar zetelaantal gesproken, ieder voor zich en tezamen een sterke positie innemen, zulks in tegen- stelling tot de Prot. Chr. groepering en de P. v. d. A. De P. v. d. A. is zich

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 5