183 2 september 1958. dus volkomen bewust zij kan alleen voor zichzelf spreken dat zij voor de toekenning van een wethouderszetel leeft bij de gratie van de „grote twee". Töch is het een groot democratisch goed om ook minderheden te respecteren. We hebben het zo juist uit het aanvangswoord van onze ge- achte voorzitter kunnen horen. Het gaat tenslotte om constructieve arbeid en om positieve bijdragen hierin. Wanneer reeds in het college van burge- meester en wethouders verschillende opvattingen naar voren komen en meningen getoetst kunnen worden dan kan dit het dagelijks beleid alleen maar ten goede komen en een vruchtdragende samenwerking met de raad bevorderen. Spreker meent, dat een dergelijke opvatting door velen, hier aanwezig, in feite wordt gedeeld. In Heemstede is een dergelijke opiossing nôg voorhanden. Ook in het verleden heeft men deze situatie gekend en het was bepaald niet de slechtste tijd voor onze gemeente. De fractie, van de P. v. d. A. is er van overtuigd in haar kandidaat mevr. van der Meulen een ambitieus en kundig wethouder te mogen zien, die bovendien over de nodige vrije tijd beschikt en bereid is tot de nodige studie, arbeid en loyale samenwerking, waarvan zij ook in de raad en de commissies het bewijs heeft gegeven. Dat haar belangstelling uitgaat naar en men haar geschikt vindt voor besturende functies wordt mede bewezen do°r haar vroegere lidmaatschap van de Prov. Staten van Drente en door het feit, dat zij bij de jongste verkiezingen voor de Prov. Staten van Noordholland hoog op de kandidatenlijst stond. En acht men het ook niet van waarde dat in een college van vijf, één van de leden een vrouw is De vele voorkeurstemmen die men bij de Prov. Staten-verkiezingen op haar uitbracht, geven een duidelijke wens in deze richting te kennen. Spreker denkt hier aan het werk voor gezondheidszorg, sociale zaken en onderwijs. In het seniorenconvent is vrijdagavond opgemerkt, dat de beschikking °ver vrije tijd niet zo beiangrijk is, doch dat men veeleer het oog moet laten vallen op hen, die door hun dagelijkse arbeid midden in het volle leven staan. Het doet op z'n minst vreemd aan, dat men tezelfdertijd bereid is deze eis voor 2 andere kandidaten te laten vallen. Natuurlijk zou er bij de verkiezing van 2 wethouders uit de minder- heidsgroepen ook iets scheef getrokken worden. Wil men persé deze weg niet op, dan zou er, mede op grond van de verkiezingsuitslag, nog alles voor te zeggen zijn, een wethouder uit de P. v. d. A. te benoemen. Men kan er toch moeilijk aan voorbijgaan, dat de Prot. Chr. groepering uit twee partijen bestaat en gezamenlijk een regelmatige teruggang van haar stem- menaantal heeft moeten boeken. De P. v. d. A. had een groter aantal stem- men. Het is wel duidelijk gebleken, dat de links georiënteerde V.V.D. er de voorkeur aan geeft op het college van burgemeester en wethouders een conservatief stempel te drukken door dit te versterken met personen uit het rechtse kamp. Ook de K.V.P. gevoelt zich blijkbaar het best in dit ge- zelschap thuis, waardoor het arbeiderselement in deze partij niet aan bod komt. Opnieuw is daardoor bewezen hoe moeilijk het is als men allerlei heren tegelijk wil dienen. Spreker kan de logica van het betoog van de heer Rutgers niet inzien. Spreker meent dat in het voorstel van de heer Verhoeven c.s. het woord ,,voortaan" wordt gebruikt. Hij zou toch wel graag nader willen horen welke uitlegging in plaats van duurzaam aan het woord voortaan gegeven moet worden. Zou men hier niet van voorlopig moeten spreken 7 Spreker vindt het prettig opgemerkt 'te hebben dat dit voorgesteld wordt in het belang van de gemeente. Hij wil dit graag aannemen, maar werd dit niet in de eerste plaats ingegeven om de belangen van de wethouders te dienen Hoewel spreker met enige schroom onze geachte voorzitter in de dis- cussie betrekt, zou het toch bepaald onjuist zijn spreker refereert hier aan het artikel van baron Bentinck in het Haarlem's Dagblad van vorige week de politieke opvattingen van de burgemeester bij de samenstelling

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 6