I f 185 2 september 1958, De Voorzitter releveert dat er dus een voorstel is om voortaan het aan- tal wethouders op 4 te bepalen en een voorstel waarin voorgesteld wordt om aan het aantal van 4 wethouders een duurzaam karakter te geven. Zoa.ls reeds door verschillende sprekers is opgemerkt, staat het de raad vnj om op een genomen besluit terug te komen. Spreker ziet weinig ver- schil in de ingediende voorstellen. Gezien de toelichting, meent spreker dat het voorstel van mevr. v. d. Meulen-c.s. het verststrekkend is waarorri hi.j dit het eerste in stemming zal brengen. Dit voorstel wordt verworpen met 156 stemmen. Vöôr het voorstel stemden mevr. v. d. Meulen en de heren Kooijmans Verkouw, Tinbergen, Zegwaart en van der Linden. Vervolgens brengt de Voorzitter het voorstel van de heer Verhoeven c s in stemming. Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. De heer Mr. Rutgers zegt, dat, nu het zover is dat tot de benoeming van de wethouders kan worden overgegaan, zijn fractie het op prijs steit zich te verklaren omtrent de verdeling van de zetels. Zij meent dat zij hier- bij moet kijken naar 2 punten. Allereerst wil zij de juiste man op de juiste plaats brengen en ten tweede een zo goed mogelijke weerspiegeling van de raad m het college van burgemeester en wethouders bereiken Spreker verzoekt de raad zich er van overtuigd te houden, dat zijn fractie alleen déze 2 punten heeft afgewogen. Wanneer spreker zegt, dat zijn fractie graag de juiste man op de juiste plaats ziet, dan houdt dit in, dat zij de 3 wet- houders die in de vorige raadsperiode zitting hebben gehad thans weer wil zien opti eden. Zij meent, dat bij de wel wat gewijzigde samenstelling van de raad een zekere continuïteit in het college van burgemeester en wet- houders aanbeveling verdient, temeer daar er nu een vierde wethouder bijkomt. Bovendien heeft zij waardering voor het werk dat deze wethou- ders hebben verricht waarom zij meent dat het juist is deze heren wederom op deze plaats te roepen. Hoogstens zou men bij een verkiezing van de heer van Wijk zich kunnen afvragen of zijn verkiezing juist is ten aanzien van de zo juist mogelijke weerspiegeling van de raad in het college van burg*emeester en wethouders. Spreker is blij dat uit deze verkiezing" kan blijken, dat zijn fractie niet alleen kijkt hoe volgens de toepassing- van het kiesstelsel de Hondt het college van burgemeester en wethouders er hier uit z°u moeten zien, maar dat zijn fractie wel degelijk rekening houdt met de kleine fracties. Ook al zou de K.V.P. daarvoor eventueel een offer bren- gen, toch is zijn fractie verheugd dat zij kan meewerken aan de keuze van een van de leden van de kleine fracties in het college van burgemeester en wethouders. Wanneer het gaat om de bezetting van de vierde wethou- derszetel dan meent de V.V.D., op grond van de 2 punten die spreker in de aanvang heeft genoemd, dat dit door een V.V.D.-er zal moeten geschie- den en dat de grootste fractie het beste in staat is om deze plaats te ver- vullen. Spreker zal gaarne op het moment dat deze vakature aan de orde komt, ten aanzien van de persoon die zijn fractie voor de vervulling daar- van naar voren wil brengen, nog nader spreken. De Voorzitter verzoekt de heren Scheer en Hopstaken voor deze en vol- gende verkiezingen met hem het bureau van stemopneming te vormen. Allereerst wordt voorzien in de vakature van de heer E. J van Lent Uit de gehouden stemming blijkt, dat op de heer van Lent 19 stemmen zijn uitgebracht. 2 Stembriefjes waren blanco. Benoemd is derhalve de heer E. J. van Lent. Vervolgens wordt voorzien in de vakature van de heer A. J. van Houten Uit de gehouden stemming blijkt, dat op de heer van Houten 20 stemmen zijn uitgebracht. 1 Stembriefje was blanco. Benoemd is derhalve de heer A. J. van Houten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 8