2 september 1958. 186 Voorts wordt voorzien in de vakature van de heer Mr. O. H. van Wijk. Uit de gehouden stemming blijkt, dat op de heer van Wijk 17 stemmen en op mevr. van der Meulen 3 stemmen zijn uitgebracht. 1 Stembrief je was blanco. Benoemd is derhalve de heer Mr. O. H. van Wijk. Tenslotte wordt voorzien in de plaats van de 4e wethouder. De heer Mr. Butgers zegt reeds betoogd te hebben dat de samenstelling van de raad het beste weerspiegeld zal zijn in het college van burgemeester en wethouders als tot 4e wethouder een V.V.D.-er wordt benoemd. Van de zijde van de P. v. d. A. is gezegd, dat men hierover verschillend kan den- ken. Spreker is echter niet van plan om voor te gaan rekenen waarom zijn fractie dit de beste oplossing vindt omdat de verhoudingen in deze raad bekend zijn. Zijn fractie meent, dat de heer Corver de beste candidaat is om de 4e wethoudersportefeuille te beheren. Wel is de heer Corver in deze raad geen bekende, doch hij heeft 4 jaar deel uitgemaakt van de gemeente- raad van Vlissingen, terwijl hij daar ook tijdelijk wethouder is geweest. Hij is dus bekend met het gemeenteraadswerk. In het dagelijks leven is de heer Corver hoofdinspecteur-directeur van de arbeidsvoorziening in Noordholland, in welke functie hij met vele mensen en vele organisaties van werkgevers en werknemers in contact komt. Wij menen dat de heer Corver ook wat het teamwork betreft in het college de juiste man op de juiste plaats zal zijn. Sprekers fractie zal het dus zeer op prijs stellen als de heer Corver gekozen wordt en zij zou het nog meer op prijs stellen als hij met een behoorlijke meerderheid gekozen wordt. Wanneer men meent dat op grond van de vertegenwoordiging in de raad een andere man of vrouw hier op zijn/haar plaats is, of dat op zichzelf 'n andere man of vrouw beter is, dan is dat de zaak van die leden, maar wanneer men niet weet welke fîguur men beter op dit punt naar voren kan brengen, dan doet zijn fractie een dringend beroep op de overige raadsleden om de heer Cor- ver tot wethouder te benoemen. De heer Verkouw wil op grond van de motieven die hij zo juist heeft ontvouwd nog eens herhalen, dat zijn fractie voor deze plaats mevr. van der Meulen candidaat stelt. Uit de hierna gehouden stemming blijkt, dat op de heer J. C. Corver 16 stemmen en op mevrouw van der Meulen 4 stemmen zijn uitgebracht. 1 Stem was van onwaarde. Benoemd is derhalve de heer J. C. Corver. Nadat de benoemden verklaard hebben hun benoeming aan te nemen, nemen zij, op verzoek van de voorzitter aan de bestuurstafel plaats. III. BENOEMING LEDEN RAADSCOMMISSIËN. De Voorzitter zegt, dat het volgende voorstel is ingediend: „Ondergetekenden, leden van de raad, stellen U voor, nä de eerste zin van de 3e alinea van artikel 1 van de Verordening regelende de samen- stelling en de werkkring der vaste commissiën, als bedoeld in artikel 60 en artikel 197 der gemeentewet, in te voegen: In door de raad te bepalen gevallen kan in plaats van „vijf leden", gelezen worden ,,zes leden"." Was getekend Th. Verhoeven, K. Pliester, E. J. van Lent, J. W. Rutgers, H. D. Vooren, N. J. van der Linden, P. Kemp, H. J. Verkouw, H. v. d. Meulen-Houwer, M D. Scheer. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De Voorzitter zegt, dat voorts het volgende voorstel is ingediend: „Ondergetekenden, leden van de raad, stellen U voor het aantal leden

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 9