116 2e afd. 25 september 1958 AANBEVELING GEMEENTESECRETARIS. Aan de Raad, Wegens het bereikt hebben van de 65-jarige leeftijd door de tegenwoor- dige functionaris komt op 1 januari 1959 de betrekking van secretaris dezer gemeente vakant. Voor de vervulling van deze vakature hebben zich, na een oproeping in de verschillende daarvoor in aanmerking komende vakbladen, tal van sollicitanten aangemeld. Voor zover daarvoor, na kennisneming van de stukken, o.i. aanleiding bestond, hebben wij ons over meerderen van hen nader doen voorlichten. Ernstige bestudering van alle beschikbare gegevens heeft ons geleid tot het besluit U voor de vervulling van de komende vakature de volgende aan- beveling aan te bieden. No. 1. Andries van Wingerde, reft'endaris ter secretarie dezer gemeente, chef van de afdeling algemene zaken. No. 2. Mr. Antonius Petrus Punt, secretaris der gemeente Losser. Wij mogen U verzoeken tot benoeming over te gaan. Behoort bij de notulen van de openbare raadsvergadering van 25 sep- tember 1958. Heemstede, 12 september 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling. De secretaris, •\7r»r>T"zittpr

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 1